Ministerul Mediului desființează Garda de mediu și Garda forestieră. Se înființează o megastructură de control

Ministerul Mediului pregătește un act normativ prin care va înființa Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri. Noua structură va prelua prerogativele și atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu și Gărzii Forestiere Naționale, precum și a gărzilor forestiere regionale. Ministerul Mediului susține că restructurarea celor două instituții este necesară pentru asigurarea unui control eficient și complex în domeniul mediului, apelor și pădurilor. Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri (GNMAP) va avea atribuții vaste atât în privința fondului forestier național și al celui cinegetic, cât și în cel al constatării și aplicării de amenzi și avizării de activități din punct de vedere al protecției mediului, inclusiv în domeniul îngrășămintelor chimice și substanțelor de protecție a plantelor: a) propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului elaborarea, promovarea şi reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor şi normelor tehnice privind activitatea de control şi inspecţie; b) elaborează planul anual de activităţi, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune; c) controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional; d) controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional; e) controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare; f) realizează sinteze şi analize de risc privind fondul forestier naţional şi fondul cinegetic; g) controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară; h) controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate; i) constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor, sesizează organele de urmărire penală competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei, constituie infracţiuni; j) participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate; k) controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, apelor și pădurilor pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor; l) controlează respectarea cerinţelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; m) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ale cărei prevederi nu sunt respectate de către titularul actelor de reglementare; n) îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor; o) verifică depunerea de către persoanele fizice şi juridice la Administraţia Fondului pentru Mediu a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu; p) verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu; r) controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea; s) verifică la deţinătorii cu orice titlu/administratorii de terenuri îndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare privind întreţinerea perdelelor forestiere şi a aliniamentelor de protecţie, spaţiilor verzi, parcurilor şi a gardurilor vii şi aplică sancţiunile corespunzătoare; ș) controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii; t) controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor accidentale; ț) constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi efectuează investigaţii pentru identificarea persoanei(lor) responsabile; u) solicită date şi documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin natura atribuţiilor au tangenţă cu obiectul controlului, din care să rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare; v) stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate, şi urmăreşte modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau respectate; w) confiscă bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii săvârşite în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor; x) prelevează probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; y) verifică respectarea prevederilor din avizul de gospodărire a apelor; z) dispune, în condiţiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort populaţiei, în cazul nerespectării obligaţiei de a solicita şi obţine autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în cazul anulării acestor acte de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă sau de către instanţele de judecată.

Lista gărzilor forestiere, a sediilor acestora şi a judeţelor arondate

1 Garda Forestieră Braşov Municipiul Braşov Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

2 Garda Forestieră Bucureşti Municipiul Bucureşti Municipiul Bucureşti, Călăraşi, Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman

3 Garda Forestieră Cluj Municipiul Cluj-Napoca Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş

4 Garda Forestieră Focşani Municipiul Focşani Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Vaslui

 5 Garda Forestieră Oradea Municipiul Oradea Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj 6 Garda Forestieră Ploieşti Municipiul Ploieşti Argeş, Dâmboviţa, Prahova

7 Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

 8 Garda Forestieră Suceava Municipiul Suceava Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava

9 Garda Forestieră Timişoara Municipiul Timişoara Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş.

SURSE: Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu, Ape și Păduri (GNMAP), Digi 24