DONATIE DUBIOASA LA BUZAU – AGRINVEST “ii da Primariei lui Toma” – 62.100,15 lei, pentru o afacere de tip “suveica”! Sedinta extraordinara a CLM Buzau! Cititi aici amanunte!

Continua escrocheria de tip suveica, pe banii buzoienilor…azi in Sedinta Extraordinara a CLM Buzau! Cititi mai jos amanunte!

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul Municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

- prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art. 139, alin.(5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru JOI, 09 mai 2024, ora 09:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 105/15.04.2024 privind organizarea şi funcţionarea Târgului de vară "DRAGAI/CA - 2024";

2.- Proiect de hotărâre nr. 116/30.04.2024 privind acceptarea Ofertei de donaţie 2 a unei sume de bani din partea "Fundaţiei Umanitare Agrinvest.

Art.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.- Proiectele de hotărâre au fost iniţiate de primarul Municipiului Buzău.

Art.4.- In preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei,

WWW.primariabuzau.ro .

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii

cu Publicul, Organizare Alegeri, indrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea

la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

CUM MOTIVEAZA “donatorul” Agrinvest”…

Subscrisa, „FUNDAȚIA UMANITARĂ AGRINVEST”, cu domiciliul fiscal în Municipiul Buzău, Șos. Brăilei, Numărul 9, Etaj 2, Județul Buzău, înregistrată în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 1/28.06.2021, în baza Încheierii din data de

16.06.2021, eliberată de Judecătoria Buzău-Secţia Civilă, în dosarul nr. 7456/200/2021, având cod unic de înregistrare fiscală 45162541, reprezentată de domnul RÎNCIOG ADRIAN, cetăţean român, născut la data de 20.10.1980, în Municipiul Buzău, Județul Buzău, având CNP …., domiciliat în Municipiul Buzău, Strada Frăsinet, ………………., Judeţul Buzău, identificat cu cartea de identitate seria …………, în calitate de Președinte al Consiliului Director, în baza Hotărârii Consiliului Director nr. 10/25.03.2024, în calitate de

PROPRIETARĂ-OFERTANTĂ,

Fac prezenta ofertă de donaţie în temeiul articolului 1013 din Noul Cod Civil cu privire la oferirea cu titlu gratuit și ca donaţie a sumei de 62.100,15

(șaizecișidouămiiunasutăvirgulăcincisprezece) LEI, cu TVA inclus.

Suma donată urmează a fi plătită de către beneficiară, conform Contractului de servicii nr. 44116/06.03.2024, încheiat între U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU (achizitor) şi URBAN TRAFIC S.R.L. (prestator).

Scopul proiectului: „INTOCMIRE STUDIU DE CIRCULAȚIE AUTO ȘI PIETONAL PUZ - DEZVOLTARE URBANĂ A ZONEI DE SUD - EST A MUNICIPIULUI BUZĂU PRIN REALIZAREA UNUI POL DE SĂNĂTATE ȘI CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE - COMPLEX DE SĂNĂTATE-SPITAL MUNICIPAL”.

În ipoteza în care în termen de maximum 7 (șapte) ani calculaţi de la data semnării acordului de parteneriat, proiectul nu se realizează, se va putea ajunge la rezoluţiunea de plin drept a acordului, potrivit opțiunii oricărei părţi, considerându-se că acesta nu a avut loc niciodată, părţile vor fi repuse în situația anterioră prin restituirea de către promotorul de proiect a sumei de bani menţionată mai sus, fără nicio altă formalitate ori procedură judiciară, clauza aceasta având valoarea unui pact comisoriu de gradul IV.

Subscrisa proprietară-ofertantă fac prezenta ofertă de donație către Primăria

Municipiului Buzău, Judeţul Buzău (UAT Municipiul Buzău).

Subscrisa proprietară-ofertantă cunosc faptul că beneficiara prezentei oferte de donație intră în posesia de drept asupra sumei de bani donată la data semnării contractului de donație în formă autentică.

Subscrisa proprietară-ofertantă solicit ca beneficiara prezentei oferte de donaţie să ne comunice în scris acceptarea în formă autentică a prezentei oferte de donaţie, prezenta ofertă fiind valabilă în perioada 25.03.2024 până cel târziu la data de 25.04.2024, dată până la care donatara poate să încheie actul de acceptare a prezentei donații în formă autentică și să mi-l

comunice cu confirmare de primire.

Actul s-a tehnoredactat şi s-a autentificat la sediul Biroului Individual Notarial Șeicaru Dănuţ, azi, data autentificării, într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, act de pe care au fost întocmite şi eliberate 5 (cinci) duplicate, din care 1

(unul) va rămâne în arhiva biroului notarial, iar 4 (patru) au fost eliberate părților.

PROPRIETARĂ-OFERTANTĂ

„FUNDAŢIA UMANITARĂ AGRINVEST”, prin reprezentant legal,

RINCIOG ADRIAN,

NOTA REDACTIEI:

La Buzau exista suspiciuni ca toata afacerea este o escrocherie de tip “suveica”. Mecanismul este urmatorul: se doneaza terenul de catre investitor, primaria face, pe bani publici, utilitatile si conform contractului, daca in 7 ani nu se realizeaza proiectul de catre Municipalitate, terenul ii revine investitorului cu tot cu utilitatile facute pe banii buzoienilor!

Toma - “Se numește Ali Hamzeh, de origine iraniană, cetățean român, cu soția din Ploiești, fiica româncă, unul dintre cei mai mari investitori în agricultura inclusiv buzoiană, un tip de nota 10, care și-a asumat inclusiv toate cheltuielile până începe construcția efectivă a spitalului, și nu sunt deloc puține, toate studiile geo, studii de fezabilitate, proiectul tehnic costă o mulțime de bani. A făcut o fundație și plătește prin aceasta, oricât ar costa.  Omul nu vrea publicitate, e un tip modest, de bun simț, trebuie să apreciem lucrul acesta. Pentru spital sunt aproape 2,5 ha și ne va oferi până la 7 ha, în funcție de cât va fi necesar, pentru dezvoltarea acelui proiect “Sat pentru bătrâni”, un proiect finanțat de UE. Va fi un proiect care va însemna o microfermă, legume, fructe, cu animale, păsări”.

I.G.