INCA O SEDINTA CLM IN CARE SE FURA PE FATA! Vezi Ordinea de zi!

DISPOZITIE

privind convocarea in sedinta ordinara a lunii APRILIE 2024

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau:

Avand in vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c),

art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

ART.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta

ordinara, la data de 25 aprilie 2024, ora 12:00, sedinta care va avea loc in sediul

Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1,

in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

 1. Proiect de hotarare nr. 104 din 15.04.2024 privind conferirea titlului de

“CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULU! BUZAU” domnului Dumitru MANOIU;

 1. Proiect de hotarare nr. 37 din 12.02.2024 privind schimbarea denumirii |

Liceului Tehnic Buzau in Liceul Tehnologic ,Alexandru loan Cuza’, incepand cu anul

scolar 2024 -2025;

 1. Proiect de hotarare nr. 74 din 11.03.2024 privind clasificarea in categoria

functionala “Strazi’ si atribuirea de denumire drumurilor inscrise in Cartile Funciare

ale municipiului Buzau nr. 71472 si 71652:

 1. Proiect de hotarare nr. 80 din 14.03.2024 privind clasificarea in categoria

functionala “Sfraz? si atribuirea de denumire drumului inscris in Cartea Funciara a

municipiului Buzau nr. 74905;

 1. Proiect de hotarare nr. 82 din 15.03.2024 privind stabilirea tarifului de

distanta maximal pentru serviciul de transport public local de persoane in regim de

taxi desfasurat pe raza municipiului Buzau;

 1. Proiect de hotarare nr. 99 din 04.04.2024 pentru aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte colective S+P+2E, imprejmuiri si aler’,

solicitat de SC NOA TRANS CONST SRL;

 1. Proiect de hotarare nr. 100 din 04.04.2024 privind aprobarea unui ajutor

individual de minimis pentru majorarea capitalului social al Societatii RAM TERMO VERDE S.R.L.;

 1. Proiect de hotarare nr. 101 din 08.04.2024 privind revocarea Hofararii

Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 46 din 15.02.2018 privind darea unui teren

proprietate publica a municipiului in folosinta gratuita Parohiei “Sfanta Treime” Buzau

— Simileasca din municipiul Buzau, pentru amenajarea unui cimitir parohial:;

 1. Proiect de hotarare nr. 103 din 12.04.2024 privind darea in administrarea

Colegiului National “Mihai Eminescu” Buzau a imobilelor (constructii si terenuri

aferente) proprietate publica a municipiului Buzau, situate in municipiul Buzau,

strada Independentei, nr. 22;

 1. Proiect de hotarare nr. 106 din 15.04.2024 pentru aprobarea itnchirierii

unei suprafete locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a

municipiului Buzau, pentru Cabinet parlamentar - deputat Nicolae N. Roman;

 1. Proiect de hotarare nr. 107 din 17.04.2024 pentru aprobarea prelungirit

termenului de dare in folosinta gratuita catre Parohia Garlasi Buzau, a unor terenuri

aflate fn proprietatea publica a Municipiului Buzau;

 1. Proiect de hotarare nr. 108 din 17.04.2024 pentru aprobarea trecerii

imobilului cu nr. cadastral 58817, situat in municipiul Buzau, strada Unirii, langa

blocul 17G, din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului Buzau;

 1. Proiect de hotarare nr. 109 din 17.04.2024 pentru aprobarea vanzarii cu

drept de preemptiune a unor terenuri proprietate privata a municipiului Buzau,

aferente imobilelor situate in municipiul Buzdu, cartier Orizont strada Pamfil Seicaru

 1. 1, strada Stefan Popescu nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10, nr. 15, nr. 19, nr. 31,

nr.33, nr. 35, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68, nr. 70, strada Vasile Carlova nr. 9, nr. 11,

 1. 13, nr. 15, nr. 17, nr. 19, nr. 42, nr. 44, nr. 46, nr. 50, nr. 52, nr. 54, strada Nicolae

Vaschide nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20,

strada Nicu Constantinescu nr. 108 cat si a rapoartelor de evaluare a acestor

terenuri;

 1. Proiect de hotdrare nr. 110 din 18.04.2024 privind aprobarea dezlipirii

imobilu!ui cu numar cadastral 73005, drum situat in municipiul Buzau, Tarlaua 24,

Parcela 163;

 1. Proiect de hotarare nr. 111 din 18.04.2024 privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate si proiect tehnic de

executie cat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti

“Reabilitarea si modernizarea foraj pentru irigatii - zona adiacenta Parcului

Tineretulur’,

 1. Proiect de hotarare nr. 112 din 18.04.2024 privind modificarea 4 a

bugetului Municipiului Buzau pe anul 2024;

 1. Proiect de hotarare nr. 113 din 18.04.2024 pentru aprobarea situatiilor

financiare pe anul 2023 ale Societatii Comerciale ,Urbis-Serv’ S.R.L. Buzau;

 1. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotarare prevazute la art. 1 vor fi puse la dispozitia

consilierilor locali in format electronic.