Comuna Vadu Pasii se pregateste de alegeri!
Last Updated on 23/04/2024 by Iulian Gavriluta

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDETEANĂ

NR. 10 BUZĂU PENTRU ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 2024 BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 79 VADU PAŞII

PROCES VERBAL încheiat astăzi, 19.04.2024,

cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 79 Vadu Paşii

Prin procesul-verbal nr. 2120/A/2024 din data de 18.04.2024 întocmit de Preşedintele

Tribunalului Buzău, au fost învestiți ca membri ai Biroului Local de Circumscripţie nr. 79

Vadu Paşii în conformitate cu prevederile art.2 alin. (11) teza 1 din O.U.G. nr. 21/2024 privind

unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în

Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice

locale din anul 2024 şi art.26 alin.(5) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale

nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul

aleşilor locali:

Preşedinte —- POP ELENA

Locţiitor - DRAGNEA ANDA CAMELIA

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.(14) din O.U.G. nr.21/2024 privind unele măsuri pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European

din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024:

„Lu alegerile din 9 iunie 2024, cu excepțiu biroului electorul pentru secţiile de votare din

străinătate şi u birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. completarea

birourilor electorule se face, în prima etapă. cu reprezentanţi ai partidelor politice

parlamentare şi ai organizaţiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut

grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii

acestuia cu urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. în

ordineu descrescăloare a numărului de mandate de parlamentar obținute. precum şi cu

reprezentantul grupului organizaţiilor cetățenilor aparținând minorităţilor naţionale

reprezentate in Camera Deputaţilor. În a doua etupă. completarea birourilor electorale se

fuce cu căte un reprezentant al partidelor politice şi organizațiilor cetățenilor apurținând

minorităților naţionale căroru le-au fost repartizate mundate lu alegerile pentru membrii din

România în Parlamentul European din anul 2019. altele decât cele cărora li s-a alocat

reprezeniani în prima etapă. în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute. În

cuz de egalitate a numărului de mandute. departajarea se face prin tragere la sorți. În a treia

etapă. ducă au rămas locuri libere, completarea birourilor electorale se face cu reprezentanţi

ai purtidelor politice, alianțelor politice sau electorale. formațiunilor politice şi ai

organizaţiilor cetăţenilor aparținând minorităţilor naţionale neparlumentare în ordinea

descrescătoare u numărului de cundidaturi depuse în circumscripția respectivă, altele decâr

cele cărora li s-au alocat reprezentanți în primele două elape. ”

În continuare. în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin.(14) din Legea nr.115/2015

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. pentru modificarea Legii

administraţiei publice locale nr.215/2001. precum şi pentru modificarea și completarea Legii

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali și prevederile din H.G. nr.199/2024 privind

aprobarea calendarului acţiunilor în cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii

din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile

administraţiei publice locale din anul 2024, s-a procedat astăzi. 19.04.2024, la completarea

Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 79 Vadu Paşii cu reprezentanţii partidelor

politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparținând minorităţilor naţionale care au ca membri

cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul

antenor din anul 2020.

Partidelc politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităților naţionale care

îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.26 alin.(14) din Legea nr.115/2015 au comunicat în

scris şi în termen legal biroului electoral de circumscripție numele şi prenumele

reprezentanților lor care vor face parte din birou, după cum urmează:

1. Domnul DRAGU ION  - reprezentant PSD, desemnat prin adresa nr. 110 din

] 5.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 79. sub nr.3 din

1 8.04.2024 ;

2. Doamna FLOREA ANICA -— reprezentant PNL, desemnata prin adresa nr. 204

din 13.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 79 sub nr. 6

din 18.04.2024;

3. Doamna SERBANICA LILIANA -— reprezentant USR. desemnată prin adresa

nr. 57 din data de 16.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.

79 sub nr. 2 din 18.04.2024;

4. Doamna TARAU AURORA FLORENTINA - reprezentant UDMR,,

desemnată prin adresa nr. 21 din data de 15.04.2024. înregistrată la Biroul Electoral de

Circumscripție Comunală nr. 79 sub nr. 5 din 18.04.2024;

5. Domnul BUDA CRISTIAN ALEXANDRU  -— reprezentant AUR prin adresa

transmisa electronic in data de18.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie

Comunală nr. 79 sub nr. 4 din 18.04.2024:

6. Doamna COTICIU IOANA -— reprezentant al Grupului Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor, desemnat prin adresa transmisa

electronic in data de18.04.2024 înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală

nr. 79 sub nr. 7 din 18.04.2024;

În a doua etapă. completarea birourilor electorale se face cu câte un reprezentant al

partidelor politice şi organizaţiilor cetățenilor aparținând minorităţilor naționale cărora le-

uu fost repartizate mundate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul

European din anul 2019. altele decât cele căroru li s-a alocar reprezentant în prima etapă,

dupa cum urmeaza:

7. Doamna BARSAN CRISTINA ELENA - reprezentant PMP, desemnată prin

adresa nr. 92 din data de 16.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripţie

Comunală nr. 79 sub nr. 1 din 18.04.2024:

Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art.26 alin.(14) din Legea nr.115/2015 si art.

2 alin. (14) teza 1 şi II din O.U.G. nr.21/2024, se declară ca fiind legal constituit Biroul

Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 79 Vadu Pasii, în cele 2 etape, având următoarea

componenţă :

l. POP ELENA - preşedinte

2. DRAGNEA ANDA CAMELIA — locţiitor

3, DRAGU ION - reprezentant PSD

4. FLOREA ANCA- reprezentant PNL

5, SERBANICA LILIANA- reprezentant USR

6. TARAU AURORA FLORENTINA- reprezentant UDMR

7. BUDA CRISTIAN ALEXANDRU- reprezentant AUR

8. COTICIU IOANA- reprezentant al Grupului Parlamentar

al Minorităţilor Naţionale din Camera

Deputaţilor

9. BARSAN CRISTINA ELENA - reprezentant PMP

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare originale, astazi, data de

19.04.2024, din care un exemplar pentru arhivare, un exemplar pentru comunicare B.E.J.

Buzău. iar cel de-al treilea pentru afişare la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie