Sedinţă ordinară – Consiliul Judeţean Buzău 28 martie 2024, ora 10:00

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 93
privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii martie 2024

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),    lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 28 martie 2024, ora 1000.

     (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 65/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 68/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău” Cod S.M.I.S., Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018;

Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod S.M.I.S. 126730 Contract de Finanțare nr. 4.593 din data de 22.07.2019;

Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu Microbuze Școlare Verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” cod 9 – PNRR/2023/C15/MEDU/l10, Contract de finanţare nr. ME11992/12.09.2023, nr. CJB15784/13.09.2023;

Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” cod F-PNRR-Dotări-2023-2601, Contract de finanţare nr. 139DOT/2023;

Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, Contract de finanţare nr. 561/G/GES/22.05.2023;

Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”. Contract de finanțare MCID-DGGCPNRR nr. 760.210/20.11.2023

Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2024, conform Legii nr. 34/1998;

Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe raza teritoriului județului Buzău de către persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 78/2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2024;

Proiect de hotărâre nr. 79/2024 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2024 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc;

Proiect de hotărâre nr. 80/2024 pentru aprobarea unor cofinanțări ale Consiliul Județean Buzău pentru activități școlare;

Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 97/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și, respectiv Preturii Sectorului Botanica din Republica Moldova;

Proiect de hotărâre nr. 82/2024 pentru stabilirea destinației imobilului din strada Chiristigii nr. 3, proprietatea publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru aprobarea demolării imobilului proprietate privată a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, strada Focșani, nr. 1B, județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital pentru teritoriul administrativ al județului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 85/2024 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat;

Proiect de hotărâre nr. 86/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 87/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 88/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 89/2024 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 90/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02.04.2024.

RAPOARTE

Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2023;

Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2023;

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2023;

Raport anual privind transparența decizională în anul 2023.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 28 martie 2024 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-26;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-26;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-11, 18-20, 25,26;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 1-11, 21, 25, 26;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-11, 12-16, 22-26.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.E.S.