GALERIE FOTO – AZI IN CLM BUZAU…TOMA SI AI LUI VOTEAZA INCA O SPOLIERE DIN BANI PUBLICI…onorarii pentru o casa de avocati cu radacini si pile de partid!

Cand va spuneam ca nu exista sedinta a CLM Buzau fara sa fie cel putin o smecherie de Proiect cu votarea majoritatii social-democrate, care sa puna la dispozitia unei mafii locale (cu gulere albe – de data asta!), banii buoienilor..nu m-ati crezut! Chiar tot municipiul e bolnav? Chiar toti buzoienii sunt manjiti? Eu nu cred asa ceva…poate doar dezinformati si scarbiti. Dezinformati de presa platita si scarbiti…tot de ei si de asa zisele “alternative” in spatele carora sunt tot…”Ei”!

Iata cel putin un Proiect de Hotarare de astazi, prin care se infunda in buzunarele unei doamne “protejate” …8.000 de lei lunari pentru ca sa “apere Iazul Morilor de probleme” si pentru ca: “Serviciul juridic al primariei NU SE PRICEPE (desi juristii Primariei fac treaba tuturor avocatilor angajati de edil)– asa zice Toma Kaizen-Faliment”! Cine este doamna avocat? Aceeasi care a fost adjuncta Avocatului Poporului si de care nu treceau petitiile cetatenilor care atacau sau se plangeau de abuzurile social-democratilor…(inclusiv Toma si ai lui!)..aceeasi doamna care a fost sefa Casei de Sanatate din Buzau si care a inchis ochii la multe nenorociri si multe altele…. Mai vreti? Iata pozele din acest Proiect de Hotarare si restul Ordinii de zi hotesti!

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MARTIE 2024

a Consiliului Local al municipiului Buzău

Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

-faptul că primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, se află în

concediu medical;

-prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239

din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău,

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit.c),

art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă

ordinară, la data de 28.03.2024, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul

Consiliului Local al municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1,

în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 64/28.02.2024 privind aprobarea procedurii de

vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din

dezafectarea unor bunuri — mijloace fixe, proprietate privată a municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 65/01.03.2024 privind actualizarea valorii redevenței

pentru Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare

separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare

provenind din activităţi comerciale din industrie și instituţii, inclusiv fracţii colectate

separat, înregistrat la nr. 17652/06.02.2023;

3. Proiect de hotărâre nr. 66/04.03.2024 privind aprobarea prelungirii dării în

folosință gratuită a Academiei de Studii Economice din București asupra unor spații

pentru învățământ în imobilul proprietate publică a municipiului, situat în municipiul

Buzău, strada Academiei nr. 1;

4. Proiect de hotărâre nr. 67/04.03.2024 pentru modificarea nr. 4 a Hotărârii

Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului

de tarifare zonală în cadrul A.D.l. Buzău — Mărăcineni și a stabilirii modului de

acordare a gratuităţilor precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul

electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus SA.;

5. Proiect de hotărâre nr. 68/06.03.2024 privind aprobarea modificării

prețurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei

termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE

S.R.L pe raza municipiului Buzău;

6. proiec de hotărâre nr. 73/11.03.2024 privind aprobarea modificării Anexei

Hotărățea Cohsiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97 din 31.05.2023 pentru

probarea Șo icițării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al

N statului i Qi dministrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al

ÎMânjgipiulaț Buzău:

Se [a

7. Proiect de hotărâre nr. 75/11.03.2024 pentru aprobarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

8. Proiect de hotărâre nr. 76/12.03.2024 pentru aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale "Urbis — Serv' S.RL.

Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 77/12.03.2024 privind repartizarea a două locuinţe

pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în

municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

10. Proiect de hotărâre nr. 78/12.03.2024 privind un schimb de locuinţe pentru

tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în

municipiul Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 79/14.03.2024 privind modificarea 3 a bugetului

Municipiului Buzău pe anul 2024;

12. Proiect de hotărâre nr. 81/14.03.2024 privind aprobarea contului de

execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

13. Proiect de hotărâre nr. 83/18.03.2024 privind modificarea și completarea

Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 22 din 30

ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1 — Regulamentul de organizare și

funcționare, anexei 2 — Organigrama, anexei 3 — Statul de funcţii, precum și anexei 4

— Normele financiare proprii;

14. Proiect de hotărâre nr. 84/18.03.2024 pentru aprobarea Planului de ordine

şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2024;

15. Proiect de hotărâre nr. 85/18.03.2024 privind completarea Consiliului de

administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri şi Oboare' S.A. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 86/19.03.2024 privind completarea art. 3 și

modificarea anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 323 din 20.12.2007 a Consiliului Local al

Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate

publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială "Compania de

Apă" S.A. Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 87/19.03.2024 privind actualizarea Planului de

Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Buzău (PAED), aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 220 din 14.11.2016 privind

aprobarea “Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă 2015 — 2020" al municipiului

Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea Programului

de Imbunătăţire a Eficienţei Energetice (PIEE) al municipiului Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 88/20.03.2024 pentru aprobarea achiziției publice Sa

de servicii juridice de asistență, consultanță și de reprezentare a UAT M chici ul

Buzău pentru implementarea Programului de dezvoltare zonală feel ar | de: 7 zĂ

investiții specifice îmbunătățirii calității mediului și desfășurării d | zeii zu] j

economico-sociale în municipiul Buzău, județul Buzău, prin efectuarea Ieri ler. de: +] E

curățare, decolmatare și reparații asupra Canalului lazul Morilor, în Cooh&rare-cu: - j (o

comuna Vernești, județul Buzău': Ni sar /

19. Proiect de hotărâre nr. 89/20.03.2024 privind aprobarea dezlipirii

imobilului — teren cu nr. cadastral 60020, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34,

Parcela 541;

20. Proiect de hotărâre nr. 90/20.03.2024 pentru aprobarea Planului anual de

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului

Buzău pentru anul 2024;

21. Proiect de hotărâre nr. 91/21.03.2024 privind luarea unor decizii legate de

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Comerciale “Compania de

Apă' S.A. Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, şi respectiv 03.04.2024, ora

12.00;

22. Proiect de hotărâre nr. 92/21.03.2024 referitor la completarea Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 65 din 29.02.2024 privind concesionarea

unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Buzău, către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară "Buzău — Mărăcineni :

23. Proiect de hotărâre nr. 93/21.03.2024 privind aprobarea documentaţiei

tehnico-economice faza studiu de fezabilitate şi proiect tehnic de execuţie cât şi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi

modernizarea foraj pentru irigații — zona adiacentă Parcului Tineretului”

24. Proiect de hotărâre nr. 94/22.03.2024 privind alegerea preşedintelui de

şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2024;

25. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția

consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum şi alte înscrisuri despre care se face

vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii

locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate astfel:

-de la nr. 1 la nr. 12 de pe ordinea de zi au fost inițiate de primarul

municipiului Buzău;

-restul proiectelor de pe ordinea de zi au fost inițiate de viceprimarul

municipiului Buzău, domnul lonut-Sorin Apostu, cu excepţia proiectelor de hotărâre

de la nr. 16, nr. 21 şi nr. 24 de pe ordinea de zi, care au fost inițiate de doamna

viceprimar Oana Matache.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

SURSA: Primaria Buzau