ITM Buzau – Rezultatele controalelor din domeniul relaţiilor de muncă în luna ianuarie 2024 si Campania Naţională de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii
Last Updated on 15/02/2024 by Iulian Gavriluta

ITM controaleInspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 - pentru înfiinţarea şi organizarea INSPECŢIEI MUNCII, republicată şi a HG nr. 488/2017 – cu modificarile şi completarile ulterioare, a efectuat acţiuni de control în luna ianuarie 2024 având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă după cum urmează :

- 138 controale la agenţi economici din Judeţul Buzău;

- au fost sancţionaţi 8 angajatori şi s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale (5 amenzi contravenţionale în cuantum de 65.300 lei şi 5 avertismente );

- s-au dispus 282 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea   neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

În luna ianuarie 2024 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău au fost înregistrate un număr de 31 de petiții în domeniul relațiilor de muncă. Au fost reclamate aspecte referitoare la neacordarea drepturilor bănești, nereguli privind timpul de muncă și timpul de odihnă, cazuri de muncă nedeclarată sau alte aspecte din domeniul relațiilor de muncă.

De asemenea, au fost înregistrate un număr de 19 solicitări scrise de informații din partea unor persoane fizice sau juridice în ceea ce privește aplicabilitatea legislației muncii în domeniul relațiilor de muncă în contextul dinamicii modificărilor accelerate a acesteia precum și alte date comunicate în baza protocoalelor.

Munca nedeclarată

- au fost identificaţi 4 angajatori care nu au încheiat cel târziu în ziua anterioară începerii

activităţii în forma scrisă contract individual de muncă, prin consimțământul părților, pentru fiecare persoană primită la muncă, fie nu au transmis elementele contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Aceste fapte definite de art.15^1 lit.a) si b) din Codul Muncii drept muncă nedeclarată, au fost sancționate de inspectorii de muncă prin aplicarea de amenzi in cuantum de 60.000 lei;

-în luna ianuarie 2024 au fost depistate un număr de 4 persoane prestând muncă nedeclarată

și s-au aplicat 4 sancțiuni. Stabilirea sancțiunilor s-a realizat ținând cont de circumstanţele personale ale angajatorilor conform art.21(3) din OG nr.2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002;

-s-au dispus măsuri obligatorii de transmitere a raporturilor de muncă în registrul general de

          evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Campania Naţională de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege la nivelul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, în perioada 01.02.2024-29.02.2024 se desfășoară Campania națională de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii.

Acțiunea are în vedere informarea angajaților/lucrătorilor și angajatorilor cu privire la obiectul negocierii colective, participarea și reprezentarea părților în negocierea colectivă, procedura de negociere și efectele contractelor colective de muncă, precum și principalele beneficii ale negocierii colective, întrucât încheierea contractului colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relații de muncă echitabile care să asigure securitatea socială a salariaților, ceea ce poate să prevină si să limiteze conflictele de muncă.

Încheierea unui contract colectiv de muncă aduce avantaje ambelor părți, salariați și angajatori. Salariații pot beneficia de locuri de muncă și venituri mai stabile, condiții de muncă mai bune, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament și protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, participarea la procesele decizionale, concilierea vieții profesionale cu cea de familie, în timp ce angajatorii pot crea un climat de muncă favorabil performanței, productivitate, eficacitate, responsabilitate și loialitate a personalului sporite, soluționarea timpurie a litigiilor.

Contractele și acordurile colective de muncă înregistrate în condițiile legii au valoare juridică, iar clauzele acestora se aplică tuturor angajaților/lucrătorilor din unitate.

Contractul individual de muncă nu poate conține clauze sau prevederi inferioare drepturilor garantate de lege și contractul colectiv de muncă aplicabil în cadrul angajatorului.

În conformitate cu prevederile art. 97(1) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social cu modificările și completările ulterioare, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători și, potrivit dispozițiilor alin. 2 al aceluiași articol, inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 108(3) din Legea nr. 367/2022, în cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptățită să participe la negocierea colectivă, conform legii, poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Negocierea colectivă are în vedere toate formele de negociere care au loc între angajator/organizația patronală, pe de o parte, și sindicat/organizația sindicală sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, după caz, de cealaltă parte, care urmăresc reglementarea relațiilor de muncă sau de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de muncă, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun.                

p.Inspector Șef,

             Chitacu Bogdan

             Inspector Șef Adjunct Relații de muncă