APIA primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescătorilor din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

ajutoare APIA suine bovine UcrainaAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 14.03.2024 inclusiv, primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescătorilor din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.


Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de:
- 126.694.400,00 lei reprezentând echivalentul a 25.600.000,00 euro, pentru sectorul suin;
- 151.934.300,00 lei reprezentând echivalentul a 30.700.000,00 euro, pentru sectorul avicol
și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2024.
Cuantumul ajutorului de stat este de:
⦁ 100 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat și/sau animale de reproducție, respectiv scoafe și/sau scrofițe montate;
⦁ 100 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați.
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun/ transmit la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora își au sediul social sau unde au depus cererea de plată pentru M14 sau DR 06.
Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul", vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.
Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.
Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9334 lei pentru 1 euro.
Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 62 lit. a) întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole din Comunicarea Comisiei Europene (2023/C 1.188), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.
Plata ajutorului de stat se efectuează de către APIA – Aparat Central până la data de 30 iunie 2024, în baza cererilor autorizate la plată de către Centrele APIA. Se pot efectua plăți și după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.
Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidul solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro .
Legislație:
Ordonanţa Guvernului nr. 12/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activității crescătorilor din sectoarele suin și avicol, în perioada 1 august 2022-31 august 2023, în contextul crize provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
APIA, mereu alături de fermieri!
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE


INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Beneficiarii schemei sunt crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, sau familiale, persoane juridice, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și compeltările ulterioare, care au desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, respectiv activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
1) Pentru crescătorii de suine:
a) să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;
b) să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor în perioada 1 august 2022 - 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar;
c) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
d) să nu se afle în lichidare sau faliment , la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Crescătorii de suine care și-au modificat tipul de activitate și/sau categoria de suine după 31 august 2023 sunt eligibili, cu respectarea condiției prevăzută la lit.a).
Ajutorul de stat destinat crescătorilor de suine se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și/sau animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate), cu scopul de a menține activitatea economică.
2) Pentru crescătorii de păsări:
a) să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat;
b) să fi desfăşurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar;
c) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
d) să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Crescătorii de păsări care și-au modificat tipul de activitate și/sau categoria de păsări după 31 august 2023 sunt eligibili, cu respectarea condiției prevăzută la lit.a).

Ajutorul de stat destinat crescătorilor de păsări se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, echivalent UVM, în funcție de categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice.

 

I.G.