Ultimele stiri legate de Proiectele de Hotarare ce vor fi discutate in Sedinta “de indata” a Consiliului Local al Comunei Vadu Pasii din judetul Buzau

Primaria comunei Vadu Pasii BuzauDISPOZIŢIE - privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în DE INDATA in luna FEBRUARIE 2024

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;

Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 4, din OUG NR. 57/2019

privind Codul administrativ:

D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, în şedinţă DE

INDATA pe luna FEBRUARIE 2024, în ziua de 09.02.2024, orele 14..00 la sediul Consiliului

local din Vadu Paşii, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul

Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:

Ordine de zi

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 13 privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul

2023

2. PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea folosirii excedentului din

anii precedenţi

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.15 privind aprobarea bugetului de venituri si

cheltuieli al comunei Vadu Paşii pe anul 2024 si a listei obiectivelor de investitii

4. Proiect de HOTARARE NR. 9 privind aprobarea Programului de achiziţii publice al

Primăriei comunei Vadu Paşii, pentru anul 2024.

Art. 2. Proiectul de hotarari va fi inaintat pentru avizare comisiei de specialitate dupa

cum urmeaza:

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,

servicii şi comerţ – PH nr.13-15

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,

a drepturilor cetăţenilor – ph. nr.

- Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de

agrement – PH NR.

Art. 3. Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.

134, alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/2019.

Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică

prevederile prezentei şi o va înainta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

PRIMAR, Contrasemnează,

SECRETAR,

FIRON GHEORGHE

TUDORIE FLORENTINA OANA