SEDINTA ORDINARA LA CJ BUZAU – 18 ianuarie 2024, ora 10:00. Citeste aici Ordinea de zi!
Last Updated on 18/01/2024 by Iulian Gavriluta

01 Cladire CJ Buzau 1

Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 18 ianuarie 2024, ora 1000.

 

               (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoareaordinea de zi:

 1. I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 2. Proiect de hotărâre nr. 1/2024 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 36.829 mii lei pe anul 2024 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2025-2027 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
 3. Proiect de hotărâre nr. 2/2024 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău până la aprobarea bugetului propriu al județului Buzău 2024;
 4. Proiect de hotărâre nr. 283/2023pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 3/2024privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2024 – 2025;
 6. Proiect de hotărâre nr. 4/2024privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 203L, intre km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală;
 7. roiect de hotărâre nr. 5/2024 privind aprobarea Documentației tehnico-economice-Studiu de fezabilitate faza I și indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de investiții în cadrul proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”;
 8. Proiect de hotărâre nr. 6/2024 privind constituirea unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Scutelnici pentru unele sectoare din drumurile județene DJ 203D și DJ 203I aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Scutelnici, județul Buzău;
 9. Proiect de hotărâre nr. 7/2024 privind însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2024;
 10. roiect de hotărâre nr. 8/2024 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;
 11. Proiect de hotărâre nr. 9/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 05.02.2024;
 12. Proiect de hotărâre nr. 10/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei C.A. Rosetti în cadrul asociației;
 13. Proiect de hotărâre nr. 11/2024 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 14. Proiect de hotărâre nr. 12/2024 privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 01 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5016/09.03.2023;
 15. Proiect de hotărâre nr. 13/2024 privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 03 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5017/09.03.2023;
 16. Proiect de hotărâre nr. 14/2024 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupe 04 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciul public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru trasele aferente grupei 04, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău
  nr. 142/04.01.2024;
 17. Proiect de hotărâre nr. 15/2024 pentru stabilirea valorii unitare lei/km/loc și a sumei forfetare pe zi aferentă sumei forfetare lunare, pentru elevii care nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public;
 18. Proiect de hotărâre nr. 16/2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 157/2023 pentru validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Buzău nr. 227/2023.
 19. Proiect de hotărâre nr. 17/2024pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2023;

II.  Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială în anul 2023, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău;

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-12 și 18 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian-Robert pct. 13-17.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
18 ianuarie 2024 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-18;
 2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-18;
 3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-3, 5,6, 7, 10,11,18;
 4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
  pct. 1-3,8,9,10, 11, 13-17;
 5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-4, 10-12.

I.G.