SCHIMBARI in Legea Adoptiei. Se redeschid adoptiile internationale? CITESTE AICI si pentru ce ar putea primi familiile 1500 de lei pe an

Copii adoptii familiiPotrivit proiectului de modificare a legii adopţiei, aflat acum pentru avizare la Consiliul Economic şi Social, pentru fiecare copil cu vârsta între 3 şi 6 ani, familia adoptivă va primi lunar, până la majoratul tânărului, câte 600 de lei, în vreme ce pentru copiii adopţi care au 7 ani, adoptatorii vor primi câte 900 de lei pe lună de la stat.

 

Proiectul de lege mai prevede redeschiderea adopţiilor internaţionale, obligativitatea ca autorităţile să găsească rudele copilului de până la gradul III ca să poată deschide procesul adopţiei acestuia, în loc de gradul IV, cum e acum, şi le oferă copiilor care au împlinit 14 ani şansă să fie înfiaţi, în prezent imposibil. Mai mult, pentru fiecare copil adoptat, familia adoptivă primeşte 1.500 de lei pe an de la stat, pentru a plăti serviciile de recuperare medicală sau psihologică, de care are nevoie copilul. La Consiliul Economic şi Social se află, spre avizare, un proiect de modificare a legii adopţiei, în scopul creşterii numărului de copii adoptaţi, prin implementarea următoarele măsuri:

– obligativitatea autorităţilor să găsească rudele copilului de până la gradul III ca să poată deschide procesul adopţiei acestuia, în loc de gradul IV, cum e acum;

– copii rămân adoptabili şi după ce împlinesc 14 ani, în prezent imposibil;

– o propunere controversată care vizează redeschiderea adopţiilor internaţionale.

Iată, concret, cele mai importante prevederi ale proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 2004 privind procedura adopţiei:

În situaţia copiilor care au împlinit 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia dacă există solicitări de adopţie din partea unor familii, persoane atestate. În situaţia fraţilor care pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de adopţie de acestora împreună din partea unor familii, persoane atestate. Aceste persoane trebuie să facă parte din familia extinsă a copiilor sau să fi dezvoltat şi menţinut relaţii personale cu aceştia. Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,2 ISR (600 de lei în prezent), pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una din următoarele situaţii:

– are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;

– e încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;

– face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună.

 

Cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 50% pentru cazul în care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, copilul se afla în una dintre situaţiile:

– are împlinită vârsta de şapte ani;

– e încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;

– face parte dintr-un grup de cel puţin trei fraţi adoptabili împreună.

În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile menţionate mai sus, cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 25%. Dacă minorul adoptat întruneşte toate cele trei condiţii menţionate mai sus, cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 50%. Sprijinul financiar se acordă până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat şi numai dacă nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei. La cererea adoptatorului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilului, dacă acesta îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulţi copii beneficiază, pentru fiecare copil adoptat, de o sumă fixă în cuantum de 1.500 de lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare medicală, psihologică sau de altă natură, a căror nevoie a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social. Această sumă se acordă pe durata etapei de monitorizare postadopţie, în baza cererii adoptatorului sau familiei adoptatoare, formulate anterior rămânerii definitive a sentinţei judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, şi numai dacă nu a intervenit desfacerea sau declararea nulităţii adopţiei. În situaţiile în care cuantumul sumei necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor de recuperare recomdnate depăşeşte cuantumul decontat prin lege, diferenţa poate fi suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat. Cheltuielile efectuate de către pesoanele juridice de drept privat se deduc din impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate. Acordarea unei sume de 200 de lei pe zi, de persoană, destinată acoperirii cheltuielilor de cazare şi transport realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului.

Sursa: economica.net

A.M.