ANGAJARI la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau. Detalii aici
Last Updated on 05/09/2018 by Iulian Gavriluta

Sp Judetean BuzauSpitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1 post de consilier juridic debutant – Serviciul dc Management al Calităţii Serviciilor Medicale;

1 post de referent de specialitate debutant – Serviciul de Management al Calităţii Serviciilor Medicale;

1 post de referent de specialitate debutant – Serviciul Aprovizionare Transport.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii de studii – pentru postul de consilier juridic debutant: diplomă de licenţă în specialitate. Condiţii specifice – cunoştinţe operare PC, Word, Excel.

Condiţii de studii – pentru postul de referent de specialitate debutant – Serviciul dc Management al Calităţii Serviciilor Medicale: diplomă de licenţă în profilul economic. Condiţii specifice – cunoştinţe operare PC, Word, Excel.

Condiţii de studii – pentru postul referent de specialitate debutant – Serviciul Aprovizionare Transport: diplomă de licenţă în profilul economic/tehnic. Condiţii specifice – cunoştinţe operare PC, Word, Excel.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 26 septembrie 2018: proba interviu.

De asemenea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

  • referent de specialitate, gradul III – Biroul Achiziţii;
  • muncitor necalificat – Serviciul Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

referent de specialitate, gradul III:

diplomă de licenţă în profilul economic/juridic;

condiţii specifice – 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

cunoştinţe operare PC, Word, Excel.

muncitor necalificat:

diplomă de absolvire liceu sau diplomă de absolvire şcoală profesională sau diplomă de absolvire 10 clase.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 septembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 01 octombrie 2018: proba interviu.

Sursa - posturi.gov.ro

A.M.