In atentia cadrelor didactice! Cei mai buni profesori sunt asteptati la selectia pentru Formatori CRED

Selectie cadre didacticeMinisterul Educaţiei Naţionale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe al Educaţiei, cu Casele Corpului Didactic din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiş şi din municipiul Bucureşti, respectiv cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Bihor şi Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti, implementează, în perioada 15.11.2017- 14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toţi”- CRED, Cod SMIS 2014+z 118327,cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i

 

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. Proiectul ”Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi - CRED” este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc, fiind totodată cel mai important proiect al Ministerului Educaţiei Naţionale ce vizezază învăţământul preuniversitar.

Proiectul îşi propune:

Proiectarea şi derularea predării-învăţării centrate pe formarea de competenţe în contextul noului cadru curricular naţional;

Facilitarea predării-învăţării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învăţării astfel încât să permită şi să sprijine fiecare elev să progreseze în învăţare;

Abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competenţe cheie, în acord cu noul curriculum şi adaptarea activităţilor de învăţare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar;

Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viaţa reală) şi inovatoare a noului cadru curricular, etc. Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate (lin Fonduri Structurale. Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice este cea mai amplă activitate din proiect, având un grup ţintă de 55.000 cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial. Astfel, fiecare cadru didactic participant la formare va parcurge activităţile unui program de formare acreditat cu un număr de 30 credite profesionale transferabile, ce va presupune 120 de ore de formare în sistem plended-learning (faţă în faţă şi online). In vederea realizării formării cadrelor didactice la nivelul fiecărui judeţ, pentru etapa de pilotare a programelor de formare continuă, la nivel naţional, Casele Corpului Didactic partenere, au postat în data de 27.08.2018, apelurile de selectie la nivelul regiunilor de dezvoltare pe care le reprezintă în proiect, precum şi la nivelul fiecărui judeţ din regiune. In vederea asigurării transparenţei informaţiilor, a unei comunicării şi publicităţii eficiente la nivelul proiectului, dar şi a accesului egal la informaţii, vă rugăm să aprobaţi postarea pe site-ul tuturor inspectoratelor Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti precum şi a Caselor Corpului Didactic a apelurilor de selecţie a formatorilor de la nivelul regiunii şi implicit al judeţului. Casele Corpului Didactic,partenere în cadrul proiectului,din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiş şi din municipiul Bucureşti, vor transmite Inspectorilor Şcolari Generali şi Directorilor CCD, din judeţele arondate regiunii de dezvoltare pe care o reprezintă în cadrul parteneriatului, informaţiile ce vor fi postate pe site-urile instituţionale.

Sursa - isjbz.ro

A.M.