Cum se vor aloca banii pentru educație de la 1 septembrie 2018?
Last Updated on 20/08/2018 by Iulian Gavriluta

Cadre didacticeO lege care se va aplica numai de la 1 septembrie 2019, aduce modificări şi completări la acte normative în domeniul educaţiei, cu accent pe finanţare în diverse stadii de şcolarizare. Legea nr. 201/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018.

Noi categorii incluse în finanţarea de stat, reguli şi principii

Modificările ce vor aduse la Legea educației naționale nr. 1/2011 prevăd că vor fi cuprinşi în finanţarea publică de bază:

– antepreşcolarii din creşe, grădiniţe şi centre de zi;

– toţi preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat;

– elevii din învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat;

– beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat.

  • Principiul de finanţare «resursa financiară urmează elevul» se aplică şi la antepreşcolari.
  • Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar.
  • Finanțarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor de servicii de educație timpurie acreditați, de stat, particular sau confesional.
  • Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi.

Învățământul preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale:

– costul standard per elev, per preșcolar și per antepreșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii minorității naționale;

– în cazul acestor unități se au în vedere izolarea lingvistică, geografică și numărul redus de elevi, preșcolari și antepreșcolari, precum și elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăța în limba lor maternă şi care sunt sprijiniți prin decontul transportului la cea mai apropiată școală cu predare în limba maternă sau primesc cazare și masă gratuite în internatul unității de învățământ cu predare în limba maternă.

– același coeficient se aplică și în cazul unităților școlare cu predare în limba română, în condiții similare.

Sunt prevăzute, cu modificări, articolele de cheltuieli în funcţie de care se calculează costul standard per elev, pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, precum şi sursele de finanţare.

Reglementări noi privind regimul creşelor

În afara includerii creşelor la subvenţiile publice, modificările la Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor prevăd:

  • Consiliile locale, cultele recunoscute de lege, persoanele juridice și fizice autorizate pot înființa, conform legii, unități de educație timpurie, și anume: creșe, grădinițe, centre de zi.
  • Creșele înființate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică, sunt parte a sistemului public social, educațional.

Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor se realizează din următoarele surse:

– bugete ale unităților administrativ-teritoriale;

– finanțarea de bază pentru antepreșcolari;

– sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

– finanțare acordată de către instituțiile sau persoanele care au înființat creșa;

– contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;

– donații;

– sponsorizări;

– alte surse legal constituite.

Inspecția Socială și direcțiile sanitare au obligația de a efectua câte o inspecție anuală tuturor serviciilor sociale comunitare de creșă.

Sursa: legestart.ro

A.M.