LIVE – SEDINTA DE INDATA a CLM Buzau (FOTO-VIDEO 360)

CLM Iulie 2018Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru vineri, 03 august 2018, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala StanSăraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii. 

PROIECT DE HOTARARE NR. 202 din data de 02.08.2018 4 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale << Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, şi respectiv 07.08.2018, ora 10.00. Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere: expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 238/CLM/02.08.2018 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale << Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 06.08.2018, ora 12.00, şi respectiv 07.08.2018, ora 10.00;

  • raportul Serviciului Juridic nr. 22194 102.082018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
  • avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Conisiliului Local al Municipiului Buzău;
  • convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă » S.A. Buzău, nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20310 din 17.07.2018;
  • adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Buzău 2008 nr. 764/31.07.2018 înregistrată la Primăria Buzău sub nr.21932/31.07.2018; prevederile art. 141 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
  • dispoziţiile art. 94, alin. 21, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu l modificările şi completările ulterioare;
  • dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  • faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar majoritar la SC Compania de Apă S.A Buzău;

În temeiul:

-prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 14, art. 45, alin. 1

precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, ia act că reprezentantul său în Adunarea Generală a Acţionarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, va fi domnul primar Constantin Toma, reprezentantul legal.

Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 va vota punctele menţionate în convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă“ S.A. Buzău, nr. 15631/17.07.2018, inregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20310 din 17.07.2018, după cum urmează:

-la punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;

-la punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” aprobarea contractului de mandat, cu următorul amendament: HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/201 1 privind guvernanţa corporativă a întreprinde/or publice şi OUG nr. 109/2011 stabilesc care sunt clauzele pe care contractul de administrare sau de mandat trebuie să le conţină.

Analizând contractul de administrare propus, se observă că acesta nu cuprinde toate clauzele la care legea face referire, motiv pentru care acţionarii abilitează consiliul de administraţie să voteze încheierea unui act adiţional la acest contract, care să conţină prevederile din legislaţia aplicabilă.

Acţionarii vor fi convocaţi de viitorul preşedinte al consiliului de administraţie, pentru ca în următoarea şedinţă a Adunării Generale aAcţionarilor, care urmează să aibe loc până la data de 07.09.2018, să voteze actul adiţional la contractul aprobat. la punctul 3 de pe ordinea de zi “IMPOTRIVA“ varianta propusă în convocator.

În schimb, va vota PENTRU o indemnizaţie componentă fixă, în sumă de 3687 lei brut.

la punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU“

la punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU“

la punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU“

la punctul 7 de pe ordinea de zi “PENTRU“

la punctul 8 de pe ordinea de zi“PENTRU“

-prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 14, art. 45, alin. 1 precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa - primariabuzau.ro

E.S.

CLM Buzau August 2018

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpeUys5gtro&feature=youtu.be