Intra in vigoare MULTIPLE FACILITATI la angajare pentru anumite categorii de persoane. Toate detaliile aici
Last Updated on 26/07/2018 by Iulian Gavriluta

AngajariReglementările aduse prin Legea nr. 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi. Publicată în Monitorul Oficial nr. 639 din 23 iulie, legea urmează să intre în vigoare de la 22 august anul acesta. Legea urmăreşte să garanteze protecția tinerilor dezavantajaţi, pentru ca aceştia să poată dobândi abilități profesionale în vederea facilitării integrării pe piața muncii.

 

În sensul legii, prin “tânăr dezavantajat” se înţelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani, care nu are vechime în muncă sau care are o vechime în muncă de până la 12 luni și care:

– se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;

– are copil/copii în întreținere;

– s-a aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune;

– se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate, dintre cele prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ori a unei alte măsuri neprivative, precum amânarea aplicării pedepsei sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

• Angajarea tinerilor dezavantajaţi, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, se face pe o perioadă de 24 de luni, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, potrivit prevederilor Codului muncii, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

• Procedura de recrutare și încadrare a tinerilor dezavantajați cuprinde ca etape: selecția dosarelor, interviul şi proba practică, după caz.

• Tânărul dezavantajat poate fi angajat pe orice post declarat vacant de angajator, cu respectarea cerințelor specifice/generale fiecărui post.

• Se pot prezenta la interviu și la proba practică, după caz, numai candidații declarați admiși la selecția de dosare.

• Anunțul privind declanșarea procedurii de recrutare în vederea încadrării tinerilor dezavantajaţi se afișează de către angajator într-un loc vizibil, la sediul său, pe prima pagină a site-ului instituției, precum și pe pagina de internet www.posturi.gov.ro, în cadrul unei secțiuni speciale, creată de administratorii acestui site sub denumirea “Pasarela”, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru selecția dosarelor.

În anunţ, angajatorul trebuie să precizeze salariul de bază și salariul lunar stabilite potrivit legii, inclusiv valoarea brută a compensațiilor, indemnizațiilor, sporurilor, adaosurilor, primelor, premiilor, celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare postului, alte drepturi în bani și/sau în natură, acordate potrivit legii, precum și orice alte informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial.

• Dosarul pregătit în vederea selecţiei. În afara actelor obşnuite, dosarul trebuie să conţină :

– dispoziție sau hotărâre emisă de către comisia pentru protecția copilului, de intrare/ieșire din sistemul de protecție a copilului, sau hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de instanța competentă;

– copie a certificatului de naștere al copilului sau a oricărui alt document care să ateste că are copil/copii în întreținere;

– recomandarea consilierului de probațiune din cadrul serviciului de probațiune de la nivel local, responsabil cu supravegherea respectării măsurilor neprivative de libertate dispuse de instanțele de judecată, pentru situaţiile de acest gen.

• Instituţia publică de interes local, în calitatea sa de angajator este obligată să solicite, în scris, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, serviciilor publice de asistență socială, agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă date despre numărul de tineri dezavantajaţi, în scopul ocupării posturilor declarate vacante potrivit prezentei legi.

• Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, precum și serviciile publice de asistență socială sunt obligate să sprijine tânărul dezavantajat, în scopul întocmirii și depunerii dosarului de participare la selecția de dosare.

• Angajatorul este obligat să aloce tinerilor dezavantajați 5% din numărul posturilor existente și bugetate pentru personalul contractual.

• Monitorizarea și controlul privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată prevăzut de prezenta lege se realizează de către Inspecția Muncii.

• Tinerii dezavantajați angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată în condițiile prezentei legi nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât persoanele angajate cu contract de muncă pe durată nedeterminată comparabil, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective care se probează cu documente justificative.

• Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată se realizează în condițiile Codului muncii.

Legea mai stabileşte obligațiile angajatorului, pecum şi sancţionarea contravenţională.

Sursa - Legestart.ro

A.M.