Sedinta Ordinara a CLM Buzau in 26 aprilie 2018. Afla aici ordinea de zi a sedintei
Last Updated on 20/04/2018 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 26 aprilie 2018, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. - proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2017;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul I – 2018 comparativ cu trimestrul I – 2017;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/15.02.2018;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Urbis Serv” S.R.L. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor din municipiului Buzău”;

8.- proiectul de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019;

10.- proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a denumirii Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenței colegiului director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești privind acordarea unei bonificații;

13.- proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău;      

14.- proiectul de hotărâre privind colectarea separată a deşeurilor şi acordarea de facilităţi către persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 378/2017 pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;      

17.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum şi atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea municipiului Buzău;      

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în bulevardul Nicolae Titulescu nr. 18;  

19.- proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Societății Comerciale “Trans- Bus” S.A. și acordarea de facilități pentru acesta;        

20.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Chiristigii” în strada „ Arhiepiscop Epifanie ”;          

21.- proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri cartierelor si unor drumuri publice situate în zonele cu imobile-blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău;

22.- proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei loturi teren cu numerele cadastrale 67.022, 67.111, respectiv 67.112;

23.- proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii a opt loturi de teren situate în municipiul Buzău, bulevardul Unirii;

24.- proiectul de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune pentru imobilul teren situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47;

25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, cu numărul cadastral 68.073, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „Prodinvest 94” S.R.L. Buzău;

26.- proiectul de hotărâre privind declararea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui imobil transmis din domeniul public al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, în domeniul public al municipiului Buzău;

27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;

28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiuluia unui teren aferent spaţiului prestări servicii situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii nr. 40;

29.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Răchitei nr. 86 (Lot 11);

30.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui imobil situat în municipiul Buzău, strada Căpitan Purcherea Laurenţiu (în acte strada Depozitului);

31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău; (Nr. 85/CLM/2018);

32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău; (Nr. 86 /CLM/2018);

33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău; (Nr.123/CLM/2018);

34. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unui teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Configurare trama stradală pentru construcţia de locuinţe individuale cu maxim P+2 nivele şi construire locuinţă de serviciu P+1+M pe lotul nr. 1 intravilan, strada Alexandru Marghiloman nr. 275, zona Parc Marghiloman, municipiul Buzău, judeţul Buzău", precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea Societăţii Comerciale "Trimat Construct Center" S.R.L, cu sediul social în Str. Aleea Sporturilor, nr. 23, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

36.- prezentarea adresei Curții de Conturi nr. 508/23.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 9680/28.03.2018 .

37.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

I.G.