CONCURS la Primaria Buzau. Cresele buzoiene isi cauta sefi
Last Updated on 02/04/2018 by Iulian Gavriluta

ConcursANUNT privind Organizarea concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de conducere vacante din cadrul creşelor din municipiul Buzău

1. Denumirea postului:

 • şef centru Creşa nr. 1- 1 post;
 • şef centru Creşa nr. 4- 1 post;
 • şef centru Creşa nr. 7- 1 post;
 • şef centru Creşa nr. 8- 1 post;
 • şef centru Creşa nr. 9- 1 post.

2. Conditii de participare la concurs:

 • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior;
 • experienţă de minimum 3 ani în unităţi în care se oferă servicii de educaţie   timpurie antepreşcolară.

3.Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copie documente care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate ( experienţă de minimum 3 ani în unităţi în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară);
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluim judiciar, cel mai târziu până ladata desfăşurării primei probe a concursului. Copiile documentelor solicitate se vor prezenta însoţite de documentele originale pentru certificarea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, funcţionar public din cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională.

4.Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Buzău, din Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1 şi constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor - 18.04.2018- 19.04.2018;
 • proba scrisă - 25.04.2018- ora 10°°;
 • interviul -30.04.2018-ora10°°.

5. Data - limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 17 aprilie 2018, ora 16°°.

6. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Buzău, din Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare lnterinstituţională, camera 23, sau la telefon 0238.721407. Persoană de contact doamna Maria Manolache, consilier, superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, secretarul comisiei de concurs.

E.S.