VIDEO – E corect ce fac politistii locali? Zilele acestea ei merg pe strazi si dau amenzi pentru nerespectarea măsurilor edilitar-gospodăresti

curatenieTinand cont de faptul ca fiecare persoană are dreptul la un mediu sănătos, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii in Municipiului Buzău, buna gospodărire a acestuia şi ca respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a instituţiilor publice, agenţilor economici, asociatiilor de proprietari, precum şi a cetăţenilor, de a respecta prevederile legale.

 

Directia Politiei Locale Buzau va desfasura actiuni, pe raza municipiului Buzau, in colaborare cu Serviciul Gospodărie Urbană si Protectia Mediului, din cadrul Primariei Buzau, care vor avea ca principal scop sanctionarea faptelor de incalcare a prevederilor HCL 326/2017, privind măsurile edilitar-gospodăresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte măsuri pentru asigurarea ordinii si curăteniei si HCL 368/2017 privind administrarea spaţiilor verzi în municipiul Buzău, dar si a celorlalte acte normative aflate in vigoare.

Obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice, sunt:

- să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le detin sub orice titlu, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice. În cazul clădirilor nefolosite, detinătorul are obligatia asigurării unui minim de aspect îngrijit;

- să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodic, ori de câte ori este nevoie, a acestora. Agenţii economicii care deţin sau au amplasate pe teritoriul municipiului panouri publicitare, sau folosesc pentru publicitate staţiile mijloacelor de transport în comun ori au amplasate pentru preluarea corespondenţei facilităţi specifice (cutii poştale), le vor menţine permanent curate şi estetice;  

- să asigure salubrizarea şi împrejmuirea clădirilor si terenurilor pe care le deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară, să asigure curăţenia si întretinerea zonelor verzi aferente acestora;

- să asigure igiena în clădirile şi incintele în care îşi desfăşoară activitatea, deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;

- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, să

îndepărteze buruienile, flora spontană care creste pe lânga borduri, garduri, stâlpi, împrejmuiri, s.a.m.d, în fata imobilelor detinute sau ocupate cu orice titlu;

- amplasarea/neîntretinerea în stare corespunzătoare de panouri publicitare, instalaţii sau alte construcţii care periclitează siguranţa circulaţiei;

- montarea cablurilor de orice fel pe stâlpii de iluminat public stradal, precum si abandonarea pe domeniul public a cablurilor nefunctionale apartinând operatorilor de televiziune, internet si telefonie.

- amplasarea, montarea şi ocuparea domeniului public cu construcţii improvizate (terase sezoniere, scări acces în imobile sau societăti comerciale, garaje, magazii,adăposturi pentru animale, copertine, împrejmuiri, alte construcţii provizorii sau pentru organizări de şantier şi puncte de lucru, scene, corturi şi alte construcţii) fără aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condiţilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă;

Nerespectarea obligaţiilor savarsite de instituţii publice, agenţi economici şi alte persoane juridice, se sancţionează contravenţional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 1.500 - 2.500 lei.

Obligaţiilor cetăţenilor şi ale asociaţiilor de proprietari, sunt:

- să întreţină curăţenia locuinţelor pe care le deţin sub orice titlu, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;

- să asigure periodic curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la

frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, înlocuirea jgheaburilor şi

burlanelor degradate;

- să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor şi acolo unde este cazul

să asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona acestora;

- să asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi, a locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor pe care le deţin sub orice formă legală;

- să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi sau din jurul

imobilelor de locuit;

- să nu procedeze la întinderea/uscarea rufelor ”la vedere” la frontul stradal;

- să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor virane pe care le deţin sub orice formă legală, precum şi amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma: “proprietate privată”;

- să asigure evacuarea apei pluviale la nivelul solului, prin coborârea adecvată a sistemului de scurgere (burlane), astfel încât prin măsurile luate să nu afecteze domeniul public sau proprietătile învecinate ;

- să ia măsuri de îndepărtare imediată a înscrisurilor cu caracter sovin sau obscen, a lozincilor de orice fel, a însemnelor cu caracter sovin si fascist si altele;

- să nu depoziteze pe domeniul public resturile vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor. Aceste tipuri de deşeuri pot fi depozitate în grădină în vederea producerii de compost natural sau pot fi colectate gratuit de către operatorul de salubrizare, în pubela maro pentru gospodăriile individuale sau cu asigurarea containerului standardizat necesar, la solicitare. În cazul asociaţiilor de proprietari, resturile vegetale rezultate din curăţarea zonelor verzi şi a plantaţiilor existente pe acestea se vor colecta gratuit de către operatorul de salubritate, în urma unei solicitări scrise făcute către acesta;

- să nu depoziteze în alte locuri decât în locurile special amenajate (la platforma de gunoi) gunoiul menajer, gunoiul rezultat de la animale, pământul, deşeurile şi reziduurile de orice natură. Pentru ridicarea cadavrelor de animale şi păsări adresează solicitare societătii URBIS SERV SRL BUZĂU;

- cetătenii care locuiesc în gospodării individuale nu au voie să depoziteze deseurile pe care le generează la platformele de gunoi din zona blocurilor de locuinte. Acestia sunt obligati să folosească numai recipientele primite de la operatorul de salubritate;

- să nu ardă deşeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi sau în orice alte locuri;

- ocuparea domeniul public cu materiale de construcţie (nisip, balast, piatră, cărămizi, bolţari, ţigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleţi/recipiente/ containere care conţin materiale de construcţii, schele, barăci, fără aprobarea serviciilor de specialitate şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită conform legii;

Nerespectarea obligaţiilor savarsite de persoanele fizice sau asociatiile de proprietari, se sancţionează contravenţional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 500 -1.000 lei.

E.S.

https://www.youtube.com/watch?v=NhBoe1vfGPk&feature=youtu.be