Ce ziceti? Se “pune” de un nou circ in sedinta ordinara a CLM Buzau din 26 martie 2018? Vezi Ordinea de zi
Last Updated on 22/03/2018 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru luni, 26 martie 2018, ora 11:00, şedinţă care are loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile prin emisiune de obligaţiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018, cu modificările ulterioare;

5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale pe anul 2018;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii referitoare la Clubul Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău;

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”;

11.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău;

13.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui imobil reprezentând teren cu construcţie, situat în municipiul Buzău, strada Dreaptă nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de analiză a solicitărilor de locuințe sociale;

16.- proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vernești, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vernești, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău - Mărăcineni";

18.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 67099 situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

20.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi și a unor terenuri cu destinații alei acces, trotuare și parcări în vederea înscrierii acestora în cartea funciară;

21.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Pompiliu Ștefu;

22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei alei de acces din strada Gogu Vicatus;

23.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în vecinătatea celui înscris în cartea funciară nr. 67.099 cu nr. cadastral 67.099, tronsonul cuprins între Kaufland-Sud şi şoseaua Nordului;

24.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indiviz, aferente construcţiilor Telekom Romania Communications S.A. situate în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR 2, parter;

25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Urziceni, nr. 27;

26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent unui spațiu comercial situat pe strada Unirii, bloc P8, parter, din municipiul Buzău;

27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței lângă blocul 1 Hașdeu;

28.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 30.03.2018, ora 12.00; 

29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire centru comercial cu funcţiuni conexe”, b-dul Unirii, nr. 10 municipiul Buzău, judeţul Buzău;

30.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal "Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 - 63200, 14855, 14844, 61493 - 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202, 63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău", precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

31.- prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Buzău în anul 2017;

I.G.