TOMA MINCINOSUL! Niciun CLM fara circ! Spre cunostinta: “Populatia aferenta Municipiului Buzau, conform INS (FOTO anexat) este de 115.494 locuitori si nu 135.601 locuitori. In Plus, CLM nu are nicio atributie in aprobarea cotizatiei ADI (2)
Last Updated on 15/02/2018 by Iulian Gavriluta

clm BZCa la fiecare “adunatura” de la CLM si astazi a fost un circ si o panarama. Printre accese de autoritate piperate cu vesnicul metalurgist: “ATENTIE!”, elucubrat de Donald Tom si de faptul ca spunea unora: “Nu vorbeste el acum, ca nu stie…!” S-au strecurat si multe greseli si falsuri in documente, pe care bietii consilieri locali, preocupati sa butoneze noua lor jucarie de vot electronic (or fi softurile si metodele legale si omologate?) nici nu le-au observat (cei care stiu sa mai citeasca!).

 

Pentru ei, spicuim cateva din legile si statisticile in vigoare si promitem sa revenim. Astazi doar doua probleme: Populatia Romaniei potrivit INS si “cotizatia la ADI”. Incepem cu a doua ca e mai stufoasa: “Din HG se observa:

Anexa 2, art 16, litera k:

Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform <LLNK 12000   26130 302 21 54>art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12005   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul statut.

   (2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:

   a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

   b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;

   c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;

   d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

   e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;

   f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor*);

------------

   *) Prin statutul Asociaţiei se pot stabili reguli privind componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a acestor comitete/comisii ce vor asista consiliul director al Asociaţiei în exercitarea atribuţiilor de elaborare a strategiilor, de monitorizare, de supraveghere, de organizare a licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de delegare etc.

   g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de .............. euro;

   h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;

   i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

   j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

   k) aprobarea cotizaţiei anuale;

   l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

   Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuţii”.

CONCLUZIA: CLM nu are nicio atribuitie in aprobarea cotizatiei. Ea se aproba doar de catre adunarea generala a Asociatiei. SUNT MODIFICATE PREVEDERILE HG 855, ADICA ESTE STIPULAT CA, ACEASTA CONTRIBUTIE SE APROBA CU MANDAT SPECIAL IN CLM?) Rugam pe secretarul ( doar din 12 ianuarie ac de cand a primit aviz ANFP) Pistol sa ne lumineze…daca i se da voie! "ATENTIE!"

AL DOILEA SUBIECT: Potrivit INS, populatia aferenta Municipiuliu Buzau, conform documentului atasat este de 115.494 locuitori si nu 135.601 locuitori. Deci pentru ce se face voit falsul acesta? Ce se urmareste? Cine raspunde?

I.G.

 

statistica populatie