UPDATE AUDIO – Prima sedinta ordinara din 2018 a CLM Buzau. Peste 25 de proiecte aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 29/01/2018 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauSe convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru astazi, luni, 29 ianuarie 2018, ora 11,00, şedinţă care are loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză;

2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Anica Mihai;

3. proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

4. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor definitive ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017;

5. proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al creșelor din municipiul Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”;

8. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău, municipiul Buzău”;

9.- proiectul de hotărâre privind realizarea repartizării unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală;

11.- proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău;

15.- proiectul de hotărâre pentru schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind oportunitatea investiţiei "Construire ansamblu de clădiri cu funcţiuni mixte" tarlaua 32, parcelele 430,432 - 436,municipiul Buzăujudeţul Buzău ;

18.- proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinație a unor terenuri situate în incinta unităților de învătământ școlar din municipiului Buzău;

19.- proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Buzău;

20. - proiectul de hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău;

21.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, strada Unirii, adiacent nr. 160, în vecinătatea blocului C2 din Micro 3;

22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței lângă blocul 1 Hașdeu;

23.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 98 bis;

24. - proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum de exploatare;

25. proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău;

26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 64632, situat în strada Transilvaniei nr. 271 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea soţilor Băducu Dragoş Marian şi Băducu Veronica Luminiţa, cu domiciliul în strada Bucegi nr. 18 din municipiul Buzău, judeţul Buzău;

27.- prezentarea Informării nr. 2130/12.12.2017 a Camerei de Conturi Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 33482/13.12.2017 referitoare la rezultatele controlului raportului Curții de Conturi cu privire la Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;

28.-prezentarea Raportului Direcției de Asistență Socială nr. 517/17.01.2018 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău nr.18/CLM/2018 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav angajați de Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău în perioada 01.07.2017-31.12.2017.

29.- alte probleme ale activităţii curente.

E.S.

https://www.youtube.com/watch?v=_1-Q2TY_nx8&feature=youtu.be