ANGAJARI la CJRAE Buzau. Ce se cauta?
Last Updated on 25/01/2018 by Iulian Gavriluta

Mediator scolarCentrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de profesor consilier scolar in cabinetul de asistenta psihopedagogica din Scoala Gimnaziala „Vasile Cristoforeanu” Ramnicu Sarat.

 

Termenul limita privind depunerea dosarelor este 26 ianuarie 2018, pana la ora 14.00 la secretariatul centrului.

Concursul consta in:

1 . Proba scrisa din tematica si bibliografia ceruta (30 ian., ora 9:00)

2. Proba practica, o activitate de consiliere la clasa (29 ian.)

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Absolvent de facultate de profil (psihologie. pedagogie. psihopedagogie speciala, asistenta sociala, sociologie) si modul psihopedagogic.

DOSARUL DE INSCRIERE va contine urmatoarele documente

a) Cerere de inscriere adresata, directorului unitatii;

b) Curriculum Vitae EUROPASS (insotit de documente doveditoare);

c) Copii ale actelor de studii in domeniul specitic postului;

d) Copie act identitate;

e) Cazierjudiciar;

f) Adeverinta medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Detalii suplimentare se pot obtine accesand site-ul ISJ Buzau: isjbz.ro

A.M.