Consiliul Judetean Buzau face ANGAJARI. Toate detaliile le gasesti aici
Last Updated on 23/01/2018 by Iulian Gavriluta

CJ BuzauConsiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău:

inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică;

 • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.
 • consilier, grad profesional IA – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 14 februarie 2018, ora 10:00 – proba scrisă.Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 05 februarie 2018 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

 • selecția dosarelor: 07.02.2018;
 • proba scrisă: 14.02.2018, ora 10:00
 • proba interviu: 20.02.2018, ora 10:oo.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.

Anunt concurs functii contractuale 14 februarie 2018

Condiţiile de participare la concurs :

 1. pentru postul de inspector de specialitate, IA – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe inginerești, specializarea sisteme și echipamente termice/știința materialelor;
 • pentru postul de inspector de specialitate, IA – Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe economice;
 1. pentru postul de consilier, IA – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul ştiinţe administrative,specializarea administraţie publică.

Bibliografii:

– pentru postul de inspector de specialitate, IA – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică:

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 123/ 2007;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – O. nr. 1.105/ 2004;

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca, cu modificările şi completările ulterioare – M. O. nr. 646/2006;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare – M. O. nr. 633/2006;

Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata (R2), M.O. nr. 399/2015;

Hotararea Guvernului 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – M. O. nr. 882/2006;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 390/2017;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare– O. 423/2016.

– pentru postul de inspector de specialitate, IA – Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții:

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. 123/ 2007;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice –  O. nr. 1.105/ 2004;

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 262/2007;

Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 824/2007;

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local- M.O. nr. 807/2007;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare- M.O. nr. 410/2001;

– pentru  postul de consilier, IA – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții:

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 123/2007;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 1.105/2004;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată – M.O. nr. 220/2014;

Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor – M.O. nr. 11/2018 şi nr. 11 bis/2018;

Ordinul nr. 951/2007 al Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor – M.O. nr. 497/2007.

Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care trebuie să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţele care să atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau, în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

A.M.