NU AI ACHITAT TAXELE LA TIMP? Afla cat platesti pentru fiecare zi de intarziere in 2018 dar si ce sanctiuni suplimentare poti primi
Last Updated on 19/01/2018 by Iulian Gavriluta

Bani 2Obligatiile fiscale principale neachitate la termenul de scadenta de catre debitor atrag dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala. In 2018, acestea au aceeasi valoare de anul trecut si se calculeaza tot pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 

Totodata, nedeclararea sau subdeclararea, in declaratii de impunere, a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale poate atrage sanctiuni suplimentare. Potrivit Codului de procedura fiscala, pentru neindeplinirea obligaţiilor de plata principale la scadenta, contribuabilii datoreaza statului dupa acel termen dobanzi şi penalitati de intarziere. In ceea ce priveste dobanda, aceasta este obligatia fiscala accesorie reprezentand echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale principale ca urmare a neachitarii la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.

Si in 2018, valoarea dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere (echivalentul a 7,3% intr-un an), cuantum intalnit si in ultimii doi ani. Dobanda se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cat despre penalitatea de intarziere, aceasta este, conform Codului de procedura fiscala, o obligatie fiscala accesorie reprezentand sanctiunea pentru neachitarea la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale. Penalitatea de intarziere este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere si se calculeaza, la randul ei, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Pentru diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii in limita sumei platite daca, anterior stabilirii obligatiilor fiscale, debitorul a efectuat o plata, iar suma platita nu a stins alte obligatii. Aceste dispozitii se aplica si in situatia in care debitorul a efectuat plata obligatiei fiscale, iar declaratia de impunere a fost depusa ulterior efectuarii platii. In cazul obligatiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Sanctiuni suplimentare pentru cei ce nu isi declara corect veniturile

Potrivit normelor in vigoare, nedeclararea sau subdeclararea, in declaratii de impunere, a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale atrage o sanctiune suplimentara, denumita penalitate de nedeclarare si reglementata la art. 181 din Codul de procedura fiscala. Concret, pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, contribuabilul/platitorul datoreaza, şi in 2018, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Documentul citat stabileşte şi situaţiile in care nu se percepe penalitatea de nedeclarare. Astfel, aceasta nu se aplica daca obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor şi stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii de impunere rezulta din aplicarea unor prevederi ale legislatiei fiscale, de catre contribuabil/platitor, potrivit interpretarii organului fiscal cuprinsa in norme, instructiuni, circulare sau opinii.

In schimb, penalitatea de nedeclarare se poate majora cu 100% in cazul in care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a savarşirii unor fapte de evaziune fiscala, constatate de organele judiciare. In ceea ce priveste comunicarea actelor administrative fiscale prin care se instituie dobanzi şi penalitati de intarziere, Fiscul notifica periodic, prin intermediul unor decizii, contribuabilii care au restante la bugetul de stat şi care datoreaza astfel accesorii. De asemenea, Codul de procedura fiscala prevede ca penalitatea de nedeclarare poate fi redusa, la cererea contribuabilului/platitorului, cu 75%, daca obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:

  • se sting prin plata sau compensare;
  • sunt esalonate la plata, in conditiile legii. In acest caz, reducerea se acorda la finalizarea esalonarii la plata.

Penalitatea de nedeclarare nu este stabilita de organul fiscala daca este mai mica de 50 de lei.

Dobanzi pentru neachitarea impozitelor cu perioada fiscala anuala

Codul de procedura fiscala stabileste distinct, la art. 175, modul in care se aplica dobanzile pentru neplata impozitelor pentru care perioada fiscala este anuala. Prin urmare, pentru neachitarea la scadenţa a obligaţiilor fiscale reprezentand impozite pentru care perioada fiscala este anuala, contribuabilii datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:

  • in anul fiscal de impunere, pentru obligatiile fiscale stabilite, potrivit legii, de organul fiscal sau de contribuabili, inclusiv cele reprezentand plati anticipate, dobanzile se calculeaza din ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sau, dupa caz, pana in ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv;
  • pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), dobanzile se calculeaza incepand cu prima zi a anului fiscal urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
  • in cazul in care obligatia fiscala stabilita prin decizia de impunere anuala sau declaratia de impunere anuala, dupa caz, este mai mica decat cea stabilita prin deciziile de plati anticipate sau declaratiile depuse in cursul anului de impunere, dobanzile se recalculeaza, incepand cu prima zi a anului fiscal urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala sau declaratia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator;
  • pentru diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala sau declaratiei de impunere anuala, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta prevazut de lege. In cazul impozitului pe venit, aceasta regula se va aplica numai daca declaratia de venit a fost depusa pana la termenul prevazut de lege. In situatia in care declaratia de venit nu a fost depusa pana la termenul prevazut de lege, dobanda se va datora incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere.

Aceste reguli se aplica si in cazul in care contribuabilii nu-si indeplinesc obligatiile declarative, iar creanta fiscala se stabileste de organul fiscal prin decizie. Daca in cadrul unei proceduri de control fiscal organul fiscal stabileste diferente de impozit suplimentare, atunci dobanzile se calculeaza la diferenta de impozit incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere. De altfel, in prezent, toate aceste prevederi se aplica si in cazul contributiilor sociale.

Sursa: avocatnet.ro

A.M.