IPJ Buzau ANGAJEAZA PERSONAL CIVIL
Last Updated on 12/01/2018 by Iulian Gavriluta

IPJ Buzau 2Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante de:Muncitor calificat I (bucatar) la Serviciul Logistic, Muncitor calificat I (electrician) la Serviciul Logistic, Ingrijitor la Serviciul Logistic,  

Muncitor calificat I (mecanic auto) din cadrul Serviciului Logistic, Inginer gradul II-IA la Serviciul Logistic. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs şi a ocuparii functiei contractuale sunt:

1. Muncitor calificat 1 (bucatar) la Serviciul Logistic

Condiţiile specifice sunt:

a) sa fie absolvent de minim studii gimnaziale;

b) sa fie absolvent de cursuri /programe de perfecţionare /specializare: minim diploma/certifcat de calificare in meseria de bucatar;

c) sa aiba minimum 2 ani vechime in munca;

d) sa aiba minimum 2 ani vechime in calificarea profesionala corespunzatoare studiilor absolvite.

2. Muncitor calificat I (electrician) la Serviciul Logistic

Condiţiile specifice sunt;

a) sa fie absolvent de minim studii gimnaziale;

b) sa fie absolvent de cursuri /programe de perfecţionare /specializare: minim diploma/certificat de calificare in meseria de electrician;

c) sa aiba minimum 2 ani vechime in munca;

d) sa aiba minimum 2 ani vechime in calificarea profesionala corespunzatoare studiilor absolvite.

3. ingrijitor la Serviciul Logistic

Condiţiile specifice sunt:

a) sa fie absolventa de studii – minim studii gimnaziale.

4. Muncitor calificat I (mecanic auto) din cadrul Serviciului Logistic

Condiţiile specifice sunt:

a) sa fie absolvent de minim studii gimnaziale;

b) sa fie absolvent de cursuri/ programe de perfecţionare/specializare: minim diploma/certificat de calificare in meseria de mecanic auto;

b) sa aiba minimum 2 ani vechime m munca;

c) sa aiba minimum 2 ani vechime in calificarea profesionala corespunzatoare studiilor absolvite.

5. Inginer gradul II-IA la Serviciul Logistic

Condiţiile specifice sunt:

a) sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenţa sau echivalenta ori studii superioare de licenţa, in specializarea construcţii industriale sau civile;

b) sa aiba minimum 3 ani vechime in munca;

c) sa aiba minimum 2 ani vechime in calificarea profesionala corespunzatoare studiilor absolvite.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

26 ianuarie 2018, ora 15.00: data limita pentru depunerea dosarelor;

02 martie 2018: proba scrisa;

07 martie 2018: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzau, Serviciul Resurse Umane, telefon 0238/402112 sau 0238/402014, ini. 20112, şi site-ui www.bz.politiaromana.ro – sectiunea cariera.

Sursa: posturi.gov.ro

E.S.