ANGAJARI PERSONAL CIVIL la MApN. Ce posturi sunt scoase la concurs in Buzau si care sunt criteriile de admitere? Detalii aici
Last Updated on 29/12/2017 by Iulian Gavriluta

MApNU.M. 01940, cu sediul in Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau, din cadrul Ministerului Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante dupa cum urmeaza:

 

 1. 2 posturi vacante de personal civil contractual, inginer debutant, cu studii superioare in domeniul de licenta „Inginerie aerospatiala“/ specializarea .Aeronave si motoare de aviatie“ si domeniul de licenta „Inginerie aerospatiala“/ specializarea „Echipamente si instalatii de aviatie“.

Conditiile specifice sunt:

 • absolvirea eu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior in profilul postului;
 • nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sauacertificatului de securitate, in situatia in care va fi declarata „admisa“;
 • limba engleza – nivel satisfacator:
 • cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Office;
 • abilitatea de negociere, spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, rezistenta la stres.
 1. 1 post vacant de personal civil contractual, de expert debutant cu studii superioare in domeniul de licenta „Stiinte ale comunicarii“/ specializarea „Comunicare si relatii publice“ sau specializarea „Jurnalism“.

Conditiile specifice sunt:

 • absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior in profilul postului:
 • nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sauacertificatului de securitate, in situatia in care va fi deelarata „admisa“;
 • limba engleza: nivel satisfacator;
 • cunostinte dc operare pe calculator-Microsoft Office;
 • comunicare, abilitatea de negociere, spirit de initiativa, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, rezistenta la stres.
 1. 1 post vacant de personal civil contractual, de consilier juridic debutant cu studii superioare in domeniul de licenta „Drept“/ specializarea „Drept“.

Conditiile specifice sunt:

 • absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior in profilul postului;
 • nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind
 • verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, in situatia in care va fi declarata „admisa“;
 • limba engleza: nivel satisfacator;
 • cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Office;
 • abilitatea de consiliere, spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, rezistenta la stres.
 1. 1 post vacant de personal civil contractual, de sofer I.

Conditiile specifice sunt:

 • nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certi ficatului de securitate, in situatia in care va fi declarata „admisa“;
 • permis de conducere cu categoriile B. C, CE. D;
 • spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, rezistenta la stres.
 1. 1 post vacant de personal civil contractual, de ingrijitor:

Conditiile specifice sunt:

 • nivelul de acces la informatii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, in situatia in care va fi declarata „admisa“;
 • spirit de initiativa, rezistenta la stres;
 • conditiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 12 ianuarie 2018, ora 12:00, termenul limita pentru depunerea dosarelor;

Inginer debutant:

 • 09 martie 2018, ora 10.00: proba scrisa;
 • 15 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Expert debutant/ consilier juridic debutant:

 • 05 martie 2018, ora 10.00: proba scrisa;
 • 09 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Sofer I:

 • 06 martie 2018, ora 10.00: proba scrisa;
 • 12 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul U.M. 01940, cu sediul in Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau.

A.M.