Se cauta manager pentru Spitalul Judetean Buzau. Vezi aici amanunte. Vor candida “abonatii” la functie, fie ei consilieri judeteni sau locali?

spitalul judetean de urgenta buzauIn temeiul prevederilor Legii nr.9512006 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1520/2016 si Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Buzau nr.672/29 septembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER -persoana fizica.

 

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau si se desfasoara in doua etape:

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs;

- etapa eliminatorie - care va avea loc in data de 28 noiembrie 2017 .

2. Etapa de sustinere si de evaluare a proiectului de management .

a) publicarea proiectelor de management ale candidatilor pe pagina de internet a

Spitalului Judetean de Urgenta Buzau in data de 5 decembrie 2017 ora 15,00;

b) proba de sustinere a proiectului de management , care se va desfasura la sediul

Spitalului Judetean de Urgenta Buzau in data de 8 decembrie 2017 incepand cu ora 10,00; La concurs se pot inscrie persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cunosc limba romana, scris si vorbit;

b) sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical , economicofinanciar sau juridic ;

 c) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar , agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin Ordin al ministerului sanatatii , ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar , economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata potrivit legii ;

d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata , conform legii , si minim 2 ani in functie de coqducere ;

e) nu au fost condamnate pentru savarsirea Jnei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitare ;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

g) nu au împlinit varsta standard de pensionare , conform legii .

Dosarul de înscriere trebuie sa contina urmatoarele documente :

a) cererea de inscriere la concurs in care canididatul mentioneaza functia pentru care opteaza

b) copia certificata pentru conformitate a a~tulm de 1dent1tate aflat m termen de valabilitate ;

c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente ;

d) copia certificata pent.m conformitate a dqcumentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau managem~nt sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar' economic sauI administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditatş, , potrivit legii;

e ) curriculum vitae :

f) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca si adeverinta care atesta minim 2 ani in functie de conducere ;

g ) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima

consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr 290/2001 privind cazierul judiciar , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de- anul 1989;

j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele dupa caz ;

k) proiectul de management realizat de candidat;

1) declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de candidat ;

m) declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictelor de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat ;

n) declaratie pe propria raspundere privin conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere .

Calendar concurs :

1. Termen limita de ?epunere al dosarelor: 24 noiembrie 2017 pana la ora 15,00

2. Selectare dosare s1 afisarearezultatelor: 28 noiembrie 2017ora15,00

3. Termen pentru depunerea contestatiilor :29 noiembrei 2017 ora 15, 00

4. Termenpentrulsolutionarea contestatiilor: 4 decembrie 2017ora15,00

5. Vizitarea spitall:Wui de catre candidati: 4- 5 decembrie 2017 10,00- 14,00

6. Publicarea proiectelor de management depuse de candidati pe site-ul spitalului la adresa

wwwspitalulbuzau.ro :5 decembrie 2017ora15,00

7. Sustinerea proiectelor de management : la sediul spitalului , in data de 8 decembrie 2017 incepand cu ora 10 ,00

8. Afisarearezultatelor: 11 decembrie2017ora14,00

9. Termen pentn;t depunrea contestatiilor: 12 decembrie 2017 ora 14,00

10. Termen pentru solutionarea contestatiilor: 14 decembrie 2017 ora 14,00

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau pana la data de 24 noiembrie 2017 intre orele 8,00 si 15,00 .

Bibliografia si temele cadru pentru proiectul de management sunt afisate la sediul Spitalului Judetean de UrgentaBuzau, precum si pe site-ul spitalului, respectiv wwwspitalulbuzau.ro .

PRESEDINTE

Consiliul de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

Mihai Laurentiu Gavrila