Vrei sa devii jandarm? IJJ Buzau selectioneazaza candidati pentru concursul de admitere. Sunt disponibile peste 700 de locuri. Citeste aici care sunt criteriile
Last Updated on 17/10/2017 by Iulian Gavriluta

JandarmeriaInspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau selectioneaza candidati in vederea participarii la concursurile de admitere in institutiile militare de invatamant subordonate Jandarmeriei Romane, sesiunea ianuarie 2018, astfel:

 

 

1. Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Dragasani – 350 locuri – invatamant la zi (345 locuri pentru barbati si femei fara discriminare, 3 loc pentru minoritatile de etnie rroma, 2 locuri pentru alte minoritati);

2. Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi “Petru Rares” Falticeni  – 350 locuri – invatamant la zi (345 locuri pentru barbati si femei fara discriminare, 3 loc pentru minoritatile de etnie rroma, 2 locuri pentru alte minoritati);

- pentru candidatii alte minoritati – recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare a minoritatii respective, fapt ce va fi atestat prin diploma de bacalaureat/foaie matricola/adeverinta;

- pentru candidatii de etnie rroma – se va face prin prezentarea unei adeverinte din partea unei organizatii legal constituite a minoritatii, din care sa rezulte faptul ca, respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinta nu atesta calitatea de membru al respectivei organizatii, ci calitatea de etnie).

- inscrierea pana la data de 05.12.2017, ora 16.00;

- completarea dosarelor pana la data de 15.12.2017, ora 16.00;

- testarea psihologica se va efectua conform planificarii care va fi comunicata ulterior.

CONDITIILE DE PARTICIPARE SI CRITERIILE DE RECRUTARE.

            1. Conditii si criterii specifice de recrutare:

a)       sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b)      sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)       sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d)      sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;

e)       sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f)       sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverintã din care sã rezulte faptul cã au sustinut si promovat examenul de bacalaureat);

g)       sa aiba un comportament corespunzator principiilor si cerintelor de conduita admise si practicate in societate;

h)       sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;

i)        sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

j)        sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k)       sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin

lege;

l)        sa aiba varsta de pana la 27 de ani impliniti in anul participarii la concurs, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar si pe locurile MAI la institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale;

m)      sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile; candidatii pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor de politie de frontiera pentru specializarea marina trebuie sa aiba inaltimea de minimum 1,60 m;

n)       sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;

o)      sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p)      sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

Candidatilor care nu indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice stabilite de actele normative in vigoare nu li se mai intocmesc dosare de recrutare.

            Candidatilor aflati in situatia prevazuta in aliniatul de mai sus, li se comunicã in scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale indepãrtãrii/exmatriculãrii.

            Pentru candidatii care nu au promovat testarea psihologica/psihotehnica sau au fost declarati ,,inapt medical” recrutarea inceteaza.

  Dosarul de recrutare contine urmatoarele documente transmise de candidat intr-un dosar plic:   

     a) cererea de inscriere si C.V.;       

     b) copii ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de munca / certificatului stagiu de cotizare si / sau altor documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si, daca este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate;

      d) copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotului / sotiei si fiecarui copil, ale certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila certificate pentru conformitate cu originalul de catre lucratorul de resurse umane care efectueaza recrutarea; se accepta si copiile legalizate;

e)       autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului si sotul/sotia candidatului;

f)       cazierul judiciar;

g)       o fotografie color 9x12 cm;

h)       3 fotografii color ¾;

i)        fisa medicala-tip de incadrare in MAI;

j)        declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare.

        Candidatii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minoritati nationale, etc.) care se inscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declara pe propria raspundere apartenenta la etnia / minoritatea respectiva si depun suplimentar la dosarul de recrutare, in original, o adeverinta emisa de o organizatie etnica / minoritara, constituita potrivit legi.

           D. PRECIZARI SUPLIMENTARE.

          Candidatii care au dosarele de recrutare corect si complet intocmite se prezinta la sediul institutiei de invatamant pentru care au optat, in vederea inscrierii la concursul de admitere, urmatoarele documente:

a)       cartea de identitate sau pasaportul, in original;

b)      diploma de bacalaureat in original sau adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza notele obtinute la probele de examen, media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, precum si foaia matricola a studiilor liceale, in original sau in copii legalizate (numai pentru absolventii promotiei anului in curs);

c)       alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere ;

Candidatii pot opta doar pentru una dintre  institutii de invatamant prevazute mai sus.

PERIOADE DE DESFASURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE.

Concursul de admitere se desfasoara in perioada  13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite de catre institutiile de invatamant.

c) Informatii referitoare la tematica/bibliografie sunt afisate pe site-ul oficial al fiecarei institutii de invatamant.

SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI JANDARMI ,,GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRAGASANI - Str. I. C. Bratianu nr. 25, Dragasani, jud. Valcea;

Telefon: 0250/81.14.71, fax: 0250/81.05.32

http://www.scoaladragasani.ro; e-mail:contact@scoaladragasani.ro

SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI JANDARMI ,,PETRU RARES” FALTICENI - Str. Armatei nr. 1-3,Falticeni, jud. Suceava

Telefon: 0230/54.16.60; fax: 0230/54.16.62

http://www.jandarmeriafalticeni.ro; relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

CONCURSUL  DE ADMITERE

          Concursul de admitere se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:

-        etapa I – probe eliminatorii;

o        examinarea medicala – consta in validarea/invalidarea fisei medicale constituita la Centrul Medical Judetean Buzau;

o        verificarea aptitudinilor fizice, potrivit probelor si baremelor minime:

- barbati:

1. alergare de viteza - 50 m plat – 7”2;

2. alergarea de rezistenta 1000 m plat – 3’45”;

3. aruncarea mingiei medicinale(4 kg) – 7 m;

- femei:

1. alergare de viteza - 50 m plat– 8”1;

2. alergarea de rezistenta 1000 m plat – 4’10”;

3. aruncarea mingiei medicinale(2 kg) – 7m;

                        - Toate probele sunt obligatorii. Nesustinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

                        - Probele se sustin in aceeasi zi, in urmatoarea ordine: alergare - viteza, aruncarea mingii medicinale si alergare - rezistenta.

                       - Probele se executa in tinuta sportiva adecvata anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurti sau trening). Nu este admisa la sustinerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.

                      - Este declarat „Promovat” candidatul care indeplineste baremul minim stabilit pentru fiecare proba. Candidatul care nu promoveaza o proba este eliminat din concurs, iar in functie de momentul in care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

                   - Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminari, repetari sau contestatii.

                   - Performanta obtinuta de candidati si calificativul acordat se consemneaza in borderoul de examen.

                    - Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr. 154/2004 privind activitatile de educatie fizica si sport in MAI.

                    - Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere.

                   

-        etapa a II-a – verificarea cunostintelor teoretice:

La aceasta etapa participa candidatii care au promovat etapa I si consta in sustinerea unei test grila la disciplinele de concurs, astfel:

o        Limba Romana – elemente de constructia comunicarii;

o        Limba straina – la alegere (engleza, franceza).

Relatii suplimentare privind conditiile de participare, desfasurarea examenelor si documentele dosarelor de concurs se pot obtine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau, strada Bazalt nr. 15 sau la telefoanele 0238717434; 0238721702, interior 24535 (Resurse Umane).