Citeste aici ce raspuns a primit in Parlament, deputatul PSD Danut Pale, la intrebarea privind controlul si siguranta alimentelor
Last Updated on 06/09/2017 by Iulian Gavriluta

Danut Pale“Obiectul întrebării: Calitatea produselor de pe piaţa românească şi sănătatea

Consumatorilor

Stimaţi domni Miniştri,

În prezent rafturile magazinelor sunt pline cu produse alimentare şi băuturi catalogate drept ieftine.

Numai că, avertizează specialiştii, calitatea acestora este îndoielnică. Mai mult, s-au identificat situaţii în care produsele vândute în vrac, la preţuri mici, conţineau substanţe chimice dăunătoare sănătăţii. Un astfel de exemplu sunt vinurile ieftine. O astfel de practică o regăsim şi în cazul unor producători particulari care, pentru a păstra culoarea, mirosul şi gustul produselor, adaugă diferite chimicale. Problema nu o reprezintă adaosul, ci faptul că nu se respectă dozajul şi etichetarea corectă. Nici produsele din import nu au întotdeauna o calitate bună. Îmbutelierea, împachetarea sau protejarea în diferite ambalaje, frumos colorate, nu garantează că au o calitate superioară. Consumul de produse alimentare care au o calitate îndoielnică se răsfrânge in mod grav asupra organismului. Specialişti în medicină şi nutriţie avertizează că, pe lângă problemele care pot surveni la nivelul sistemului digestiv, se poate ajunge la cancer şi afecţiuni ale sistemelor circulator şi nervos.

Domnilor Miniştri, având în vedere cele prezentate, vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi răspunde ce programe comune aveţi în vedere pentru a asigura atât calitatea produselor consumate cât şi sănătatea consumatorilor?

RASPUNS:

“MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARII RURALE

DOMNULUI MINISTRU PETRE DAEA

Stimate domnule Ministru,

Urmare adresei Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul nr. 489]/06.06.2017, înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltări Rurale cu nr. 2785/08.06.2017 şi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu nr. 10205/09.06.2ol7 prin care ne înaintaţi întrebarea formulată de domnul deputat Păle Dănuţ privind „Calitatea produselor de pe piaţa românească şi sănătatea consumatorilor “, vă transmitem următoarele: În conformitate cu legislatia naţională şi europeană în vigoare din domeniul siguranţei alimentelor, obligativitatea punerii pc piaţă a produselor alimentare sigure, dar şi a informării corecte a consumatorilor, revine operatorului cu activitate în domeniul alimentar. În ceea ce priveşte garantarea dreptului la informare a consumatorilor, Operatorii economici din domeniul alimentar trebuie să respecte prevederile cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire Regulamentelor ((la) nr. [924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/C'EE & Comisiei, a Directivei 90/496/C'EE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/(35 a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. Procesul tehnologic de obţinere a produselor alimentare este unui complex, iar la scară industrială acesta este condus pentru obţinerea de cantităţi mari de produse cu o compoziţie şi calitate ecmtrolate. Modul în care producătorii de alimente aleg să îşi conducă procesul tehnologic reprezintă o decizie a companiei, conform reţetei proprii şi dotărilor deţinute, fiind necesar, în acelaşi timp, ca aceştia să asigure calitatea şi siguranţa produselor deţinute.

În vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate competentă cu responsabilităţi în domeniul controlului oficial privind siguranţa alimentelor, asigură verificarea respectării cerinţelor legislaţiei alimentare de către operatorii din sectorul alimentar în toate etapele roducerii, prelucrării, distribuţiei şi comercializării, în conformitalc cu prevederile art. 17 alin.

(2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, cu prevederile Regulamentului ( UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, precum şi ale cerinţelor generale privind Siguranţa alimentelor prevăzute în pachetul de igienă (Regulamentele (CE ) nr. 852/2004 al Parlamentului EurOpean şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, Regulamentul 853/2004 al Parlamentului EurOpean şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, precum şi Regulamentul 854/2300 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman). Sistemul de control oficial stabilit la nivel naţional respectă obiectivele generale ale legislaţiei din domeniul alimentar şi cerinţele specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. La baza proiectării sistemului de control oficial stau informaţii privind riscurile identificate asociate cu produsele alimentare, istoricul privind domeniul de activitate, antecedentele operatonlor care activează în domeniu, fiabilitatea oricăruia din propriile controale care au fost deja efectuate, orice alte informaţii privind neconfonnitatea. Acestea sunt doar câteva dintre Criteriile utiliyate, aeeStea liind stipulate în legislaţia europeană privind controalele oficiale. Controlul alimentelor în România este realizat prin tehnici specifice de către inspectorii oficiali atât la evaluarea unităţilor, cât şi la controalele curente privind respectarea pachetului legislativ din domeniul siguranţei alimentelor, odată cu verificarea respectării principiului trasabilităţii sau a principiilor de analiză a riscurilor în unităţile din domeniul alimentar. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor, în calitate de autoritate a unui stat membru cu competenţă în controlul oficial al alimentelor, desfăşoară în mod continuu activităţi de control în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare aplicabile acestui domeniu; frecvenţa controalelor efectuate şi a prcicvării probelor, locul de prelevare şi parametrii care se determină prin analize de laborator din probele prelevate sunt prevăzute în ,J'rogramul de supraveghere şi conlrol în domeniul siguranţei alimentelor", aprobat prin Hotărârea Guvern ului nr. ! I 56/2013. De asemenea., Autoritatea dispune şi efectuarea unor controale oficiale neplanitîcate desfăşurate în urma reclamaţiilor, sesizărilor, în perioadele sărbătorilor naţionale sau în urma apariţiei unor situaţii deosebite. Orice neconformitate constatată în ceea ce priveşte aplicarea şi respectarea legislaţiei Specifice atrage după sine sancţionarea corespunzătoare a operatorului, cu aplicarea de sancţiuni descurajatoare, care pot merge până la interzicerea activităţii. Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor se elaborează în baza „Planului Naţional Um'c Multianua! de Control Inlegrat”, fiecare autoritate competentă cu responsabilităţi în domeniul alimentelor având obligativitatea completării acestui document. Date privind planificarea controalelor conform Planului Naţional Mulzianual Unic de Control Integrat, precum şi rapoartele de îndeplinire ale acestora, inclusiv pentru sectorul vinului, pot fi consultate pe pagina web & ANSVSA.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE

DR. GERONIMO Branescu”