ANUNT APIA! MODIFICARI la RENTA VIAGERA AGRICOLA. Vezi aici cum se va plati
Last Updated on 01/09/2017 by Iulian Gavriluta

Renta agricolaMinisterul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de lege privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

 

Potrivit documentului, beneficiaza de renta viagera agricola persoana fizica in varsta de peste 62 de ani si care detine in proprietate pana la 10 ha teren cu destinatie agricola situat in extravilan, pe care le instraineaza prin acte intre vii sau arendeaza aceste terenuri cu destinatie agricola ori incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.

Beneficiaza de renta viagera agricola si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala, pe care o va prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar in decizie se consemneaza “nerevizuibil”, si care instraineaza prin acte intre vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa intrarea in vigoare a legii.

Beneficiaza de renta viagera agricola si persoana care a fost pensionata pe caz de boala, gradele I si II, a carei pensie de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta de pensionare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din lege. Rentierului aflat in situatia prevazuta la alin. (3), i se recunoaste dreptul la renta viagera agricola ca urmare a verificarii deciziei emisa de comisia de expertiza medicala, care atesta pensia de invaliditate, potrivit art. 9 alin. (3) din lege si deciziei pentru pensia pentru limita de varsta. Rentierii carora li s-a retras calitatea de rentier agricol ca urmare a emiterii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pot beneficia de renta viagera agricola, in conditiile alin. (4), incepand cu data obtinerii vizei anuale, cu respectarea conditiilor art. 6 din lege. Terenurile care sunt instrainate sau arendate sunt cele dobandite anterior anului 1989 sau dupa 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au fost instrainate prin acte intre vii dupa 1990.

Beneficiaza de prevederile legii si persoanele prevazute la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele care au dobandit terenuri prin mostenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia trebuie sa isi dovedeasca calitatea prin certificatul de mostenitor. In cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiaza de renta viagera agricola de 50 euro/ha/an, daca aceste contracte sunt inca in vigoare la sfarsitul anului calendaristic pentru care se plateste renta. In sensul prezentelor norme metodologice, prin an agricol se intelege perioada cuprinsa intre 1 octombrie – 30 septembrie a anului urmator. In situatia in care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza caruia rentierul agricol beneficiaza de renta viagera agricola de 50 euro/ha/an, este instrainat in perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculeaza si se datoreaza de la data incheierii, respectiv a intrarii in vigoare a contractului de arendare, urmand ca de la data instrainarii terenului rentierul sa beneficieze de renta viagera agricola de 100 euro/ha/an. Renta viagera agricola se calculeaza si se datoreaza de la data incheierii contractelor de arendare, respectiv instrainare, indiferent de data depunerii cererii, in cazul in care contractele au fost incheiate in anul depunerii cererii. In cazul in care contractele au fost incheiate in anii precedenti depunerii cererii, renta viagera agricola se calculeaza si se datoreaza de la 1 ianuarie a anului in care s-a depus cererea. In cazul proprietatii comune, renta viagera agricola se acorda individual pentru cota-parte stabilita in baza declaratiei autentice notariale, data de comun acord de toti coproprietarii. In cazul sotilor, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care indeplineste conditia de varsta, renta acordandu-i-se pentru cota-parte ce ii revine din proprietatea comuna. In cazul in care ambii soti indeplinesc conditia de varsta, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecaruia, iar renta viagera agricola ce revine fiecarui sot se va acorda proportional cu cota-parte aferenta fiecaruia. Persoanele care solicita vizarea carnetului de rentier agricol prezinta personal ori prin mandatar/curator/tutore, in perioada 1 martie-31 august a fiecarui an, la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, o declaratie pentru obtinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice, insotita de urmatoarele documente, pe baza carora persoana desemnata de catre centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar si in cazul persoanelor pensionate pe caz de boala va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiza medicala:

a)carnetul de rentier agricol;

b)actul de identitate al solicitantului;

c)decizia de la comisia de expertiza medicala – pentru solicitantii pensionati pe caz de boala, in copie;

d)procura notariala autentificata/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa reiasa ca solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original, numai pentru cazurile in care solicitarea vizarii carnetului de rentier agricol este facuta de un reprezentant legal;

e)contractul/contractele de arendare incheiat/incheiate pana la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994*, cu modificarile si completarile ulterioare, sau incheiat/incheiate dupa data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.

f)decizia de la comisia de expertiza medicala si decizia pentru limita de varsta, pentru rentierii aflati in situatia prevazuta la art. 4 alin. (3), in copie) Prin exceptie de la alin. (1), pentru anul 2017, persoanele care solicita vizarea carnetului de rentier agricol se prezinta personal ori prin mandatar/curator/tutore, pana la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti. In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare. Solicitantii prezinta la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti documentele mentionate la alin. (1), in original, pe baza carora persoana desemnata de la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti va certifica copiile depuse. Dupa certificare, originalele vor fi restituite solicitantilor.

Incepand cu anul 2011, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, iar Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura arhiveaza documentatia si coordoneaza programul informatic de evidenta si calcul al rentei viagere agricole. Incepand cu anul 2011, pentru a intra in posesia rentei viagere agricole cuvenite, pana la data de 31 august a fiecarui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea vizarii carnetelor de rentier agricol, in baza carora Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va plati renta viagera agricola.

Prin exceptie de la alin. (1), pentru anul 2017, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar/curator/tutore, pana la data de 29 septembrie 2017 la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea vizarii carnetelor de rentier agricol, in baza carora Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va plati renta viagera agricola.

Carnetul de rentier agricol

Carnetele de rentier agricol preluate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola cuprind urmatoarele elemente:

1.dimensiune: 13 x 10 cm;

2.coperte tari de culoare portocalie pe care este inscriptionata cu negru mentiunea «Carnet de rentier agricol»;

3.coperta interioara va contine: a)antet – Oficiul National de Renta Viagera Agricola; b)stema tarii, plasata central;

4.prima pagina va contine: a)numele si prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia; b)suprafata instrainata sau arendata.

Carnetul de rentier agricol contine elemente de securizare si are in interior 6 pagini cu un numar de 36 de rubrici. Fiecare rubrica reprezinta spatiul in care se completeaza valoarea rentei viagere agricole in euro si valoarea rentei viagere agricole in lei de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv de catre centrul municipiului Bucuresti. Carnetele de rentier agricol emise, precum si cele tiparite de catre Oficiul National de Renta Viagera Agricola raman valabile conform prevederilor legale. Anual, carnetele de rentier agricol se vizeaza in perioada 1 martie – 31 august de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti. Pentru rentierii prevazuti la art. 4 alin. (5), se vizeaza carnetele de rentier agricol eliberate si detinute pana la data retragerii calitatii de rentier agricol. In cazul in care rentierii agricoli nu mai detin carnetele de rentier agricol, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pe baza unei cereri, elibereaza un duplicat.

Plata rentei viagere agricole

Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin mandat postal, virament bancar sau orice alta modalitate prevazuta de lege. Renta viagera agricola este personala si netransmisibila si se poate incasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul sau cu procura speciala autentificata ori de catre mostenitorul rentierului (in cazul decesului acestuia). Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa renta datorata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului, depuse pana la data de 15 octombrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza. In cazul in care exista mai multi mostenitori, persoana care se prezinta cu documentele la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura trebuie sa prezinte o imputernicire notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului.

Documentele care atesta mostenirea depuse dupa data de 15 octombrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, nu se mai iau in considerare. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie, insa acestea nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen pana la 3 ani de la data limita anuala de plata, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora cu respectarea art. 10 din prezentul ordin. Dreptul de plata inregistrat si neplatit existent in evidentele contabile ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura se supune termenului de prescriptie conform prevederilor legale in vigoare.

E.S.