Vrei un loc de munca? DGASPC Buzau ANGAJEAZA. Vezi aici detalii
Last Updated on 02/08/2017 by Iulian Gavriluta

DGASPC BuzauDGASPC Buzau angajeaza pentru COMPARTIMENTUL SECRETARIAT COMISIE PENTRU PROTECTIA COPILULUI CONSILIER - 1 POST

Principalele cerinte ale postului:

 

 

 • asigurarea fluxului informational intre Comisia pentru protectia copilului si potentialii beneficiari/beneficiarii de servicii sociale;
 • asigurarea comunicariiinformatiilor de la Comisia pentru protectia copilului catre toate structurile organizatorice ale D.G.A.S.P.C. Buzau interesate;
 • tehnoredactarea diferitelor materiale si redactarea corespondentei.

Documente solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs:

 • o cerere de inscriere;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii;
 • copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, copia carnetului de munca, conforma cu originalul si/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;*
 • certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere (valabila pâna la data primei probe a concursului) ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterioare derularii concursului: de catre medicul de familie al candidatului-sau de catre unitatile sanitare abilitate (adeverinta contine in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
 • aviz psihologic;
 • curriculum vitae in format european;
 • declaratie pe proprie raspundere privind capacitatea de exercitiu

Conditii specifice:

 • studii universitare de lunga durata absolvite cu Diploma de Licenta in domeniul Stiinte sociale;
 • o vechime in specialitatea studiilor - 9 ani;
 • cunostinte operare PC.

Concursul se va desfasura in trei etape:

l. Selectia. dosarelor, in data de 08.08.2017, ora 10;

2. Proba scrisa, in data de 23.08.2017, ora 10;

3. Interviu, in data de 29.08.2017;

Toate probele se desfasoara la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, din strada Bistritei nr, 41, Buzau, jud. Buzau. Data limita de inscriere si depunere a dosarelor este 07.08.2017, ora 16,30 la sediul institutiei.

E.S.