ANGAJARI la Casa Judeteana de Pensii Buzau. Vezi aici ce posturi sunt scoase la concurs
Last Updated on 31/07/2017 by Iulian Gavriluta

ConcursCasa Judeteana de Pensii Buzau, cu sediul in Aleea Industriilor nr.1, organizeaza, in perioada 12.09.2017 - 14.09.2017, concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:

 

1. consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Plati Prestatii si Pensii Internationale;

2. inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Achizitii Publice si Arhiva;

3. consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane si Informatica;

I. Probele stabilite pentru concursul de recrutare:

 • selectarea dosarelor de concurs ale candidatilor;
 • proba scrisa;
 • interviul;

II. Conditiile de desfasurare ale concursului de recrutare

 • dosarele de inscriere la concurs se depun pana la data de 16.08.2017, inclusiv

Probele de concurs, se vor desfasura astfel:

 • proba scrisa in data de 12.09.2017, ora 10.00;
 • interviul, pentru candidatii declarati admisi la proba scrisa, in data de 14.09.2017, ora 10.00;

III. Conditiile de participare la concursul de recrutare

A.Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici, republicata:

a) cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoasc limba romana, scris si vorbit;

c) varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) capacitate deplina de exercitiu;

e) o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu au fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu au fost destituiti dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu au desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Conditii specifice:

1. consilier, clasa I, grad profesional debutant in .cadrul Serviciului Plati Prestatii si Pensii Internationale;

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic sau administrativ;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei - nu este cazul;

2. inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Achizitii Publice si Arhiva;

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic sau administrativ;
 • vechimei in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei - nu este cazul;

3. consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane si Informatica;

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei - nu este cazul;

Candidatii vor depune, la secretariatul comisiei de concurs, dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 alin.(1) din H.G. 611/2008:

a) formularul de inscriere;

b) copia actului de identitate, certificatele de nastere se de casatorie (femei);

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari

d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

h) Curriculum Vitae.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Buzau - Serviciul Juridic, Resurse Umane si Informatica.

A.M.