Esti interesat? Directia Sanitar Veterinara Buzau ANGAJEAZA specialist. Vezi aici detalii
Last Updated on 20/07/2017 by Iulian Gavriluta

DSV BuzauDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau, cu sediul in Buzau, str.Horticolei, nr. 58 bis, anunta organizarea concursului in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea ocuparii unei functii contractuale de executie, incadrate pe perioada determinata, dupa cum urmeaza:

Post perioada determinata, conform 06-42/2004 - Inginer debutant - 1 post;

Conditiile generale de participare la concurs: sunt cele stabilite prin H.G. Nr.286/2011, art. 3, literele a-g;

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare specializarea control si expertiza produselor alimentare;
  • perfectionari /specializari in diagnostic de laborator, domeniul bacteriologie veterinara

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de ocupare a postului de inginer debutant, OG 42/2004:

1. HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordinul nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor,

suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor;

3. Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

5. Manual de utilizare ATLAS VET LIMS;

6. Bacteriologie generala, Editia 1986, H.Raducanescu si Bica Popii.

Nota: Tematica de specialitate, prevazuta la punctul 5 si 6 se gaseste la sediul D.S.V.S.A. Buzau compartimentul juridic si resurse umane.

A.M.