SE CAUTA DIRECTOR! O importanta institutie buzoiana angajeaza DIRECTOR EXECUTIV prin concurs organizat la ANFP – Bucuresti. Vezi aici detalii

Concurs directorConcurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de director executiv al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Buzau.Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere.

 

Data de sustinere a probei scrise: 21.08.2017, ora 10:00. Locatia de desfasurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP. Observatii suplimentare: Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii,
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 3 ani.

Pentru concursul de recrutare (functii publice de conducere si functii publice de executie), dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotarârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata;
  • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  • copia carnetului de munca sau, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate- numar pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
  • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

A.D.