Ai datorii la ANAF? Le poti plati in mod esalonat. Vezi aici conditiile
Last Updated on 16/06/2017 by Iulian Gavriluta

ANAF BuzauPentru a veni in sprijinul contribuabililor care se confrunta cu dificultati financiare Directia GeneralaRegionalaa Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii persoanele fizice si juridice care inregistraza obligatii fiscale restante ca pot solicita organului fiscal esalonari la plata debitelor restante pe o perioadade cel mult 5 ani, in conformitate cu prevederile Titlului VII “Colectarea creantelor fiscale”, Capitolul IV „Inlesniri la plata” din Codul de procedura fiscala aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Continutul cererii de acordare a esalonarii la plata, documentele justificative necesare, precum si Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la platade catre organele fiscale subordonate ANAF sunt aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalanr. 90/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 45 din 20 ianuarie 2016 .

Va prezentam, la modul general, avantajele accesarii unei esalonari la plata, conditiile si situatiile specifice de acordare a esalonarii.

1. Avantajele derularii unei esalonari la plata

a) neinceperea sau suspendarea executarii silite pentru:

- obligatiile esalonate

- obligatiile care constituie conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii (obligatii cu termene de plata ulterioare datei comunicarii deciziei de esalonare, diferentele rezultate din declaratii rectificative, obligatii restante nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare si necuprinse in esalonare, obligatii pentru care a incetat suspendarea executarii dupa comunicarea deciziei de esalonare etc.)

In functie de forma de executare silita aplicata, suspendarea are ca efect :

● in cazul popririi bancare :

- mentinerea indisponibilizarii asupra sumelor existente in cont la data comunicarii adresei de suspendare, contribuabilul putand efectua plati din acestea numai pentru plata obligatiilor de care depinde mentinerea esalonarii;

- incetarea indisponibilizarii in privinta incasarilor viitoare.

● in cazul tertilor popriti - incetarea indisponibilizarii sumelor datorate de acestia contribuabilului.

● in cazul sechestrelor - oprirea procedurii de executare silita asupra bunurilor ce fac obiectul sechestrelor.

b) posibilitatea participarii la licitatiile publice deoarece obligatiile fiscale esalonate la plata nu sunt considerate obligatii fiscale restante daca se afla in termenul de plata prevazut in graficul de esalonare;

c) amanarea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate, in vederea anularii la finalizarea esalonarii;

d) necalcularea si nedatorarea penalitatilor de intarziere pe perioada esalonarii la plata (cu exceptia situatiei privind achitarea cu intarziere a ratei de esalonare).

2. Conditii generale de accesare a unei esalonari la plata(cumulative)

- sa aiba depuse toate declaratiile fiscale (la data eliberarii certificatului de atestare fiscala);

- sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti;

- sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;

- sa nu fie in procedura insolventei sau in dizolvare;

- sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, conform Codului de procedura fiscala. Daca actele de stabilire a raspunderii sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma a fost achitata, conditia se considera a fi indeplinita;

- sa aiba constituita garantia.

3. Mentiuni privind garantiile

Tipuri de garantii:

- mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului sau scrisoare de garantie bancara/politade asigurare de garantie - valoarea trebuie sa acopere sumele esalonate si dobanzile pe perioada esalonarii;

- sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor contribuabilului;

- contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini, cu exceptia sechestrelor aplicate de catre organul fiscal, dacavaloarea bunului este acoperitoare pentru obligatiile tertului si pentru garantarea obligatiilor ce se esaloneaza. In acest caz, ipoteca se instituie numai pentru un singur contribuabil.

Valoarea garantiilor reale - trebuie sa acopere sumele esalonate, dobanzile pe perioada esalonarii, plus un procent de panala 16%, in functie de perioada de esalonare (2,3,4 sau 5 ani).

In cazul ipotecii mobiliare - bunul sa nu aiba durata de functionare expirata conform Legii nr. 15/1994, insa se accepta totusi astfel de bunuri numai daca au fost supuse reevaluarii potrivit regulilor contabile.

In cazul bunurilor oferite pentru sechestru asiguratoriu care sunt deja ipotecate sau gajate - valoarea lor sa acopere valoarea pentru garantarea obligatiilor esalonate, cat si valoarea pentru care sunt constituite eventuale ipoteci/gajuri in favoarea altor creditori.

4. Situatii specifice

Exceptand situatia contribuabililor – persoane juridice, care, potrivit legii (art 193 alin. (3) din Codul de procedurafiscala), nu au obligatia constituirii de garantii (institutii publice, autoritati/servicii publice autonome infiintate prin lege organica, unitati si institutii de cercetare de drept public, institutii de invatamant superior de stat) legislatia distinge mai multe situatii de acordare a esalonarii la plata, in functie de starea patrimoniala a contribuabilului si de nivelul obligatiilor de plata, respectiv :

A. persoane juridice cu obligatii fiscale de pana la 20.000 lei

- exceptate de la constituirea de garantii;

- perioada de esalonare - cel mult 5 ani;

- beneficiaza de amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii.

B. persoane juridice cu obligatii fiscale in cuantum mai mare sau egal cu 20.000 lei

- constituie garantii;

- perioada de esalonare - cel mult 5 ani;

- beneficiaza de amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii.

C. debitori care nu detin bunuri in proprietate si care nu constituie garantii

- perioada de esalonare - cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligatiilor fiscale);

- penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate - nu se amanala plata si se includ in esalonare, deci nu pot fi anulate.

D. debitori care detin in proprietate bunuri, dar sunt insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de lege

- constituie garantii la valoarea bunurilor detinute;

- perioada de esalonare - cel mult 5 ani (indiferent de cuantumul obligatiilor fiscale);

- penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate - nu se amanala platasi se includ in esalonare, deci nu pot fi anulate.

E. debitori care, desi detin bunuri in patrimoniu, nu pot constitui garantii intrucat sunt gajate si/sau ipotecate in totalitate in favoarea altor creditori si nu aduc nici garantii constituite in favoarea lor de un tert

- perioada de esalonare -  cel mult 6 luni ( indiferent de cuantumul obligatiilor fiscale);

- penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate - nu se amanala platasi se includ in esalonare, deci nu pot fi anulate.

5. Prevederi speciale aplicabile contribuabililor incadrati in categoria contribuabililor cu risc fiscal mic

● Criterii de incadrare in aceasta categorie :

- nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;

- niciunul dintre administratori nu a detinut, in ultimii 5 ani, calitatea de administrator la persoane juridice lichidate la care au ramas obligatii fiscale neachitate;

- nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului;

- nu are obligatii fiscale restante mai vechi de 6 luni;

- nu a inregistrat pierderi in fiecare din ultimii 3 ani fiscali consecutivi

- sunt infiintate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

● Conditii de acordare :

- cerere;

- conditii generale (exceptie : conditia referitoare la dificultatea financiara);

- garantie : 20% din valoarea garantiilor stabilite ca regulagenerala.

Perioada de acordare a esalonarii - maximum 12 luni.

In acest caz, contribuabilul beneficiaza de amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, in vederea anularii la finalizarea esalonarii.

A.D.