Vrei sa te angajezi? Casa Judeteana de Pensii Buzau ANGAJEAZA. Vezi aici detalii

Casa de Pensii BuzauCasa Judeteana de Pensii Buzau, cu sediul in Aleea Industriilor nr.1, organizeaza, in perioada   05.07.2017 – 07.07.2017, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei contractual de:

            - referent, treapta profesionala II (studii medii) – Serviciul Financiar Contabilitate, Achizitii Publice si Arhiva.

 

          I. Probele stabilite pentru concursul de recrutare:

          -    selectarea dosarelor de concurs ale candidatilor;

          -    proba scrisa;

          -    interviul;

          II. Conditiile de desfasurare ale concursului de recrutare :

          - dosarele de inscriere la concurs se depun  pana la data de 27.06.2017, inclusiv.

             Probele de concurs, se vor desfasura astfel:

         - proba scrisa in data de 05.07.2017, ora 10.00;

         - interviul, pentru candidatii declarati  admisi la proba scrisa, in data de 07.07.2017,  ora 10.00;

            III. Conditiile de participare la concursul de recrutare

A.Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;

             b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

             c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

            d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza   adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Conditii specifice:

            - studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

            - vechime in specialitatea studiilor – minim 3 ani.

Candidatii vor depune, la secretariatul comisiei de concurs, dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 6 alin.(1) din H.G. nr. 286/2011 :

  a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

    c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

    d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

    f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

Documentele vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Casei Judetene de Pensii Buzau - Serviciul Juridic, Resurse Umane si Informatica. Mai multe detalii pot fi consultate pe adresa:www.cjpbuzau.ro

E.S.