Se fac ANGAJARI la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau. Vezi aici ce posturi sunt scoase la concurs

SJU BuzauSPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU cu sediul in Buzau , str. Stadionului nr. 7 organizeaza concurs in conformitate HGR 286/2011 cu modificari si completari pentru ocuparea. pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de executie, in data de 29 iunie 2017 ora 10,00:

 

  • 1 post de asistent social debutant la UPU - SMURD
  • 1 post de kinetotrapeut debutant la cabinet recuperare medicina fizica si balneologie din ambulatoriul integrat al Spitalului.

Inscrierea candidatilor:

Se va face la secretariatul comisiei de concurs la Serv.Resurse Umane din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau pana la data de 21 iunie 2017 orele 12,00. Taxa de concurs este de 50 lei.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Pentru postul de asistent social debutant:

  • diploma de licenta in Specialitatea asistenta sociala
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de organizatia profesionala
  • cunostinte; operare PC, WORD si EXCEL

Pentru postul de kinetoterapeut debutant:

  • diploma de licenta in specialitatea kinetoterapie
  • aviz de exercitare a profesiei de kinetoterapeut eliberat de organizatia profesionala
  • cunostinte operare PC, WORD si EXCEL

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor Specifice ale postului , Aviz de exercitare a profesiei de asistent social pentru postul de asistent social debutant ; Aviz de exercitare a profesiei de kinetoterapeut debutant

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, avand obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului;

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

f) Curriculum Vitae;

g) chitanta pentru plata taxei

Actele prevazute lit. b - c , vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Conditiile generale pentru ocuparea unui post vacant Conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/23.03.2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a. altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, Scris si vorbit;

c) are Varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de veChime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere

b) proba scrisa

c) interviul

f) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte

Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul scos la concurs se face in ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor obtinute de candidate la fiecare proba, fiind admisi candidatii care au obtinut punctaj ul cel mai mare pentru postul pentru care au concurat.

Calendarul de desfasurare a concursului pentru posturile scoase la concurs:

a ) selectia dosarelor de concurs : 22.06.2017

afisare selectie dosare de concurs : 23.06.2017

depunere contestatii selectie dosare de concurs: 26.06.2017

afisare solutionare contestatii: 27.06.2017

b) proba scrisa 29.06.2017 orele 10,00

afisare rezultate proba scrisa 30.06.2017

depunere contestatii la proba scrisa pana la data de 03.07.2017

afisare solutionare contestatii proba scrisa 04.07.2017

c) interviul 05.07.2017

afisare rezultate proba interviu 06.07.2017

depunere contestatii la proba interviu pana la data de 07.07.2017

afisare solutionare contestatii proba interviu 10.07.2017

d) afisarea rezultatelor finale 11.07.2017

Anuntul de concurs se afiseaza la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau str. Stadionului. nr 7 precum si pe site-ul spitalului spitalulbuzaumo unde se publica si bibliografia de concurs si dupa caz tematica de concurs. Concursul va. avea loc in locatia Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. In data de 29.06.2017 orele. 9,30 candidatii vor fi prezenti in sala de examen unde se va face apelul nominal al candidatilor si verificarea identitatii pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate. Relatii Suplimentare la serv Resurse Umane telefon 023 8/720689 interior 166.

E.S.