Consiliul Judetean Buzau ANGAJEAZA DIRECTORI. Trei posturi de directori vacante la DGASPC Buzau scoase la concurs

Concurs directorO noua tentativa a Consiliului Judetean Buzau de a avea directori ,in structura subordonata DGASPC, pentru cele trei functii de executie vacante care sa fie ocupate prin concurs. Dupa ce in urma cu mai bine de o luna de zile aceste posturi nu a fost ocupate de nimeni, toti candidatii care au sustinut examenul neobtinand nota 7.00 pentru a fi declarati admisi iata ca luna viitoare se va sustine un nou concurs.

Vom vedea acum cine se mai inscrie si se va retrage pe ultima suta de metri sau ce “biserici” se mai cladesc in jurul fiecarui post.

Astfel ca data de sustinere a probei scrise: 20.06.2017, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Concurs afişat la data: 19.05.2017, ora 08:00

Condiţii de participareCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:

* pentru funcţiile publice de conducere de director executiv şi director executiv adjunct:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină. Pot participa la concurs şi absolvenţii cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în alte domenii, cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile precizate, precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică;

studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

* pentru funcţia publică de conducere de director executiv adjunct (economic):

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;

studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Bibliografie concursbibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct (economic):

Constituţia României din 1991, republicată în 2003, Monitorul oficial partea I nr. 758/29.10.2003;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 365/29.05.2007;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 525/02.08.2007;

Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 123/20.02.2007;

Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 345/18.05.2011;

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 877/28.12.2010.

Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 454/18.06.2008;

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 159/05.03.2014;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 618/18.07.2006;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 1/03.01.2008;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 390/23.05.2016;

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VII – Finanţarea asistenţei sociale; Monitorul oficial partea I nr. 905/20.12.2011;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 688/10.09.2015;

Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 799/12.11.2003;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 547/21.07.2008;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Monitorul oficial partea I nr. 423/06.06.2016;

Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; Monitorul oficial partea I nr. 763/21.10.2014;

Hotarârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice , republicata, cu modificarile si completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 109/05.02.2004;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 37/23.01.2003;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 1186/29.12.2005;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 555/28.07.2014.

bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct:

Constituţia României din 1991, republicată în 2003, Monitorul oficial partea I nr. 758/29.10.2003;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 365/29.05.2007;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 525/02.08.2007;

Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 123/20.02.2007;

Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 345/18.05.2011;

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 877/28.12.2010.

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 159/05.03.2014;

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 905/20.12.2011;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 1/03.01.2008;

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 619/30.08.2003;

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 157/06.03.2007;

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 259/19.04.2012;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 754/09.11.2012;

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 205/24.03.2014;

H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociale si Protectia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 547/21.07.2008;

H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; Monitorul oficial partea I nr. 172/11.03.2014;

H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 233/04.04.2007;

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 834/09.11.2015;

H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului; Monitorul oficial partea I nr. 872/24.09.2004;

H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 339/01.05.2008;

H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; Monitorul oficial partea I nr. 959/24.12.2015;

H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state; Monitorul oficial partea I nr. 117/16.02.2011;

H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist; Monitorul oficial partea I nr. 443/23.06.2003;

Ordinul nr. 288/2006 al secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului; Monitorul oficial partea I nr. 637/24.07.2006;

Ordinul nr. 67/2015 al Ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; Monitorul oficial partea I nr. 116/13.02.2015.

bibliografia stabilită pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv:

Constituţia României din 1991, republicată în 2003, Monitorul oficial partea I nr. 758/29.10.2003;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 365/29.05.2007;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 525/02.08.2007;

Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 123/20.02.2007;

Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 345/18.05.2011;

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 877/28.12.2010.

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 159/05.03.2014;

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 905/20.12.2011;

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 1/03.01.2008;

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 619/30.08.2003;

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 157/06.03.2007;

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 259/19.04.2012;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 754/09.11.2012;

Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 547/21.07.2008;

Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; Monitorul oficial partea I nr. 872/24.09.2004;

Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorul oficial partea I nr. 339/01.05.2008.

Dosar de înscriere Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

copia actului de identitate;

formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în