Vezi aici cat costa reabilitarea si transformarea fostului spital Bratianu in Centru Muzeal si cum era sa se piarda finantarea proiectului
Last Updated on 10/05/2017 by Iulian Gavriluta

Spitalul Bratianu BuzauSoarta fostului spital Bratianu de pe bulevardul N. Balcescu din municipiu nu este una tocmai usoara: vanat ani la rand de smecherii urbei pentru a-l transforma in cartier rezidential sau hypermarket, de ceva vreme se pare ca a fost salvat de Consiliu Judetean, in idea transformarii lui in Centru Muzeal “I.C. Bratianu”. Cand toti oficialii din CJ rasuflau usurati, vis a vis de planul de reabilitare a viitorului Centru, o adresa a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est – Organismul Intermediar pentru POR 2014 – 2020 era sa le dea planurile peste cap tuturor.

Astfel, proiectul, in valoare totala de 576.141,74 lei, nu putea fi aprobat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: “ Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” fara ca bugetul CJ Buzau sa contribuie cu 2% din totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA) în sumă de 350.398,74 lei. De asemenea, cheltuielile neeligibile (inclusiv TVA)sunt  în sumă de 225.743,00 lei. Iata insa proiectul CJ, in integralitatea sa, votat azi de alesii judeteni:

"HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău

nr. 271/22.11.2016 pentru aprobarea promovării proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, Nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal IC Brătianu”, propus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: “ Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”

Consiliul Judeţean Buzău,

Având în vedere:

-           expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, înregistrată sub nr. 6444/08.05.2017;

-           avizul de legalitate al  Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;

-           prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-           prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a  structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-           prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

-           prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 383/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban si conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, cu modificările şi completările ulterioare;

-           prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 40/25.02.2016 privind aprobarea listei cu propuneri  de proiecte ce urmează a fi promovate de Consiliul Judeţean Buzău pentru finanţare din fonduri structurale 2014 – 2020;

-           adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est – Organismul Intermediar pentru POR 2014 - 2020 nr. 5641/27.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 5992/27.04.2017 prin care se solicită refacerea bugetului proiectului şi a situaţiilor financiare care implică TVA, având în vedere modificarea cotei TVA la 19%;

-           prevederile Hotărării Consiliului Judeţean Buzău nr. 271/22.11.2016 pentru aprobarea promovării proiectului ,,Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C Brătianu,, propus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ,,Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,,,

În temeiul art. 91 alin.(1) lit. „b, d, e”, alin.(3) lit. „a şi f”, alin. 5 lit. ,,a,, pct. 10, alin. 6 lit. ,,a,, şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

        Art. I. Se modifică art. 1 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 271/22.11.2016, respectiv indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, Nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C Brătianu,, după cum urmează:

           

          a) Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 17.584.534,15 lei, din care C+M: 13.280.179,77 lei.

          b) Durata de realizare a investiţiei – 24 de luni.

Art. II. Se modifică art. 3 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 271/22.11.2016, respectiv asumarea de către Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant/beneficiar al proiectului a contribuţiei proprii în valoare totală de 576.141,74 lei din care:

-           Cofinanţare de 2% din totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA) în sumă de 350.398,74 lei;

-           Cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) în sumă de 225.743,00 lei;

          Art. III. (1) În baza art. I şi art. II Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 271/22.11.2016 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre;

      

                        (2) Celelalte prevederi şi anexe din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 271/22.11.2016 rămân nemodificate."

Ecaterina Stroescu