Romanii din strainatate primesc o lovitura din partea ANAF. Se apropie TERMENUL LIMITA pentru declararea veniturilor si depunerea formularului 201. Vezi aici ce surse de venit se declara
Last Updated on 27/04/2017 by Iulian Gavriluta

ANAF BuzauDirectia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati informeaza contribuabilii  ca  25 mai 2017 este ultima zi pentru depunerea in termen a formularului 201 “Declaratia privind veniturile realizate din strainatate”  pentru anul fiscal 2016 .

 

Cine  are obligatia sa depuna declaratia

Declaratia privind veniturile realizate din strainatate - formular 201 se depune de catre:

1.persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania precum şi persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv:

  • centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;
  • este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile,pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

2. care realizeaza venituri din strainatate, impozabile in Romania, cum ar fi:

- venituri din profesii liberale;

- venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii;

- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor;

- venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura;

- venituri sub forma de dividende;

- venituri sub forma de dobanzi;

- venituri din premii;

- venituri din jocuri de noroc;

- castiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate şi din transferul aurului financiar;

- alte venituri din investitii;

- venituri din pensii;

- remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori

- alte venituri similare celor din Romania, cum ar fi:

- sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

- remuneratii primite de directori in baza unui contract de mandat;

- indemnizatia administratorilor, inclusiv indemnizatia asociatului unic;

- sume din profitul net cuvenite administratorilor;

- sume primite de reprezentanti in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de   administratie;

- beneficiile in bani sau in natura obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/ administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/ consiliului de supraveghere;

 - oricare alte sume similare obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

-alte venituri impozabile potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta in Romania vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania.

2. Persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si de catre persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta şi care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:

- in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;

- in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

Venituri realizate din strainatate  care nu se declara in Romania

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania, potrivit prevederilor Legii nr.227/2015, nu se declara  şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Cum se declara  veniturile

Veniturile se declara pentru fiecare tara-sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Cum se poate obtine, completa si  depune formularul 201

Formularul in format hartie se poate obtine direct de la sediul unitatilor fiscale sau pot fi descarcate de pe site-ul A.N.A.F., www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/ Legislatie/ Toate formularele fiscale, cu explicatii. Persoanele fizice care au acces la internet  pot completa formularul cu ajutorul programului de asistenta care poate fi descarcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la sectiunea Servicii online/ Declaratii electronice/ Descarcare declaratii şi pot transmite formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, accesand adresa de internet www.e-guvernare.ro - Depunere declaratii. Informatii privind depunerea on-line a declaratiilor fiscale de catre persoanele fizice se gasesc pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la sectiunea Servicii online/ Declaratii electronice/ Informatii depunere declaratii persoane fizice. Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul fiscal al acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;

- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul fiscal al acestuia.

Declaratia privind veniturile realizate din strainatate - formularul 201 se poate depune astfel:

I.  Prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv portalul www.e-guvernare.ro,  utilizand un certificat digital calificat;

II.  In format hartie, la registratura organului fiscal competent;

III. Prin poşta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

Termenul de depunere a declaratiei

  • Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune anual pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.
  • Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, poate depune un nou formular 201 – declaratie rectificativa, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

In situatia in care, ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza.

Sanctiuni

Nedepunerea formularului 201 - “Declaratia privind veniturile realizate din strainatate”, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 50 si 500 lei.

In cazul aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

Informatii suplimentare

Informatii detaliate se pot obtine:

-accesand pagina de Internet, www.anaf.ro;

-telefonic, la Biroul central asistenta telefonica a contribuabililor – Call-center, la numarul de telefon 031.403.91.60;

-compartimentele de asistenta a contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice.

E.S.