APIA – Sprijin de 117 milioane de euro, disponibil din aceste zile pentru fermieri si antreprenori. Vezi aici ce conditii trebuiesc indeplinite pentru a obtine banii
Last Updated on 27/04/2017 by Iulian Gavriluta

APIA BuzauAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 25 aprilie, ora 11:00 – 15 mai 2017, ora 16:00 (prima sesiune), primeste Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, aferenta Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea

padurilor”, SubMasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

 

Odata incheiata perioada de depunere mentionata mai sus, cererile de sprijin pot suferi modificari din partea solicitantilor pana la data de 31 mai 2017, ora 16:00. Aceasta Schema de ajutor de stat care contribuie la prioritatea Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala „Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si silvicultura” este implementata de APIA, toate documentele necesare accesarii fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro. Depunerea Cererii de Sprijin se realizeaza pe suport de hartie la Centrele Judetene sau al Municipiului Bucuresti al APIA. Aceasta va fi insotita de avizul Garzii Forestiere si de documentele specificate in Ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca conditiile de eligibilitate si criteriile specifice prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate in Ghidului Solicitantului. Alocarea financiara pentru sesiunea 01/2017 este de 117.803.922 euro. Selectia Cererilor de sprijin in cadrul sesiunii se efectueaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA. Anuntarea rezultatelor selectiei se va face prin notificarea beneficiarilor de catre Centrele Judetene APIA ca urmare a publicarii pe site a Raportului de selectie preliminar aprobat de catre directorul general al DGDR – AM PNDR. In Anexa va prezentam o serie de informatii generale cu privire la acest sprijin financiar. Facem precizarea ca beneficiarii schemei de ajutor de stat „ Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite ” – submasura 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” – submasura 15.1„Plati pentru angajamente de silvomediu” numai dupa executarea ultimei lucrari de intretinere a plantatiei. Prin PNDR 2014–2020, document aprobat de catre Comisia Europeana prin Decizia C(2015)3508/26.05.2015, cu modificarile ulterioare, s-a avut in vedere imbunatatirea echilibrului dintre dezvoltarea economica si utilizarea durabila a resurselor naturale.In ceea ce priveste Fondul Forestier National (FFN), gestionarea durabila a acestuia este asigurata prin cadrul de administrare creat in Romania, respectiv zonarea functionala a padurilor si administrarea acestora prin ocoale silvice in baza amenajamentelor silvice. Cu toate acestea, caracterul intensiv al lucrarilor silvotehnice aplicate, reflectat prin numarul mare de interventii si utilizarea la scara larga a echipamentelor mecanizate, creeaza premiza afectarii mediului natural al padurii, contribuind la afectarea diversitatii biologice, eroziunea solului, cresterea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) etc. Introducerea in cadrul PNDR 2014-2020 a Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, SubMasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, a avut ca scop reducerea numarului de interventii silvotehnice in padure si promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultura cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depasesc cerintele obligatorii relevante prevazute in cadrul legislatiei nationale in domeniul gestionarii padurilor. Sprijinul acordat in cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu si este acordat anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de detinatorii de terenuri forestiere care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani. In cadrul schemei sunt compensate doua tipuri de angajamente, ale caror cerinte specifice sunt incadrate in urmatoarele doua pachete:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste,

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar in combinatie cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile platilor compensatorii acordate sunt urmatoarele:

a) 25 € pe an si pe hectar pentru suprafata angajata in cadrul Pachetului 1;

b) 103 € pe an si pe hectar pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2.

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste

Prin acest pachet se urmareste in principal asigurarea conditiilor optime de cuibarit, adapost si hranire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.Totodata, prin mentinerea unei consistente crescute a arboretelor, capacitatea padurii de a contribui la reducerea concentratiei de gaze cu efect de sera din atmosfera prin sechestrarea carbonului si adaptare la efectele schimbarilor climatice, precum si la cresterea retentiei scurgerilor de suprafata (in cazul viiturilor) va fi imbunatatita. Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimiteaza o zona de liniste compacta de cel putin 20% din totalul suprafetei eligibile angajate, delimitata prin limite parcelare sau subparcelare. In situatia in care solicitantul detine in proprietate terenuri forestiere situate in mai multe UP-uri (administare de acelasi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite), delimitarea zonei de liniste compacte de minimum 20% se va asigura la nivelul fiecarei UP. Zona de liniste compacta din cadrul unei U.P. nu poate avea o suprafata mai mica de 20 ha. Zona de liniste stabilita prin cererea de sprijin se mentine pe toata perioada de 5 ani a angajamentului, cu exceptia cazurilor de forta majora. In cadrul zonelor de liniste pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrari de impadurire, ajutorarea regenerarilor naturale, intretinere a culturilor si a semintisurilor pana la realizarea starii de masiv, descoplesiri, degajari, depresaje si curatiri, precum si lucrari de reconstructie ecologica care se continua din perioada premergatoare angajamentului.

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri

Are in vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje in lucrarile de rarituri, in detrimentul lucrarilor mecanizate, care in prezent sunt aplicate la scara larga. Adoptand acest pachet, solicitantul sprijinului se angajeaza sa exploateze materialului lemnos provenit din rarituri folosind exclusiv atelaje la operatiile de adunat, scos si apropiat pe suprafata ce face obiectul angajamentului, pana la platforma primara. Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizeaza pentru fiecare U.P., u.a. si suprafetele aferente de parcurs cu lucrari de rarituri cu atelaje pe perioada de angajament acoperita de amenajamentul in vigoare. In cazul in care amenajamentul expira pe perioada de aplicare a angajamentului, pentru anii neacoperiti de amenajamentul initial, se va intocmi o estimare care sa contina u.a. si suprafetele de parcurs cu lucrari de rarituri cu atelaje si care se va definitiva cu ocazia intocmirii dosarului tehnic aferent noului amenajament.

Beneficiarii schemei pot fi:

a) Unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere,

b) Persoanele fizice si juridice care au in proprietate privata terenuri forestiere,

c) Asociatii ale beneficiarilor precizati la lit. a) si b), constituite ulterior punerii in posesie cu terenuri forestiere, in conformitate cu art.92 din

Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. Calitatea de beneficiar eligibil se dovedeste prin prezentarea documentelor precizate in Sectiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1 din Ghidul solicitantului) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului. Pentru a fi eligibili in cadrul schemei, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie proprietarii suprafetelor de teren forestier localizate pe teritoriul Romaniei pentru care se solicita sprijin in cadrul schemei;

b) sa se angajeze ca mentin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnarii acestuia;

c) sa se angajeze ca respecta cerintele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplica;

Asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin si a documentelor anexate acesteia.

d) sa detina contract de administrare sau prestari servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafetele de teren forestier pentru care se solicita sprijin in cadrul schemei; Beneficiarul este obligat sa asigure continuitatea administrarii terenului forestier de catre un ocol silvic autorizat pe toata perioada de 5 ani de angajament.

e) sa participe in cadrul angajamentului cu toata suprafata de teren forestier detinuta de acesta intr-o unitate de productie si/sau protectie.

Asumarea conditiei se face prin depunerea cererii de sprijin si a documentelor anexate acesteia.

Fac obiectul aplicarii schemei terenurile forestiere, cu exceptia suprafetelor incadrate in tipul I functional (T I), cu conditia ca terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata. Verificarea conditiei ca terenurile destinate impaduririi sau reimpaduririi sa nu reprezinte mai mult de 15% din suprafata angajata se realizeaza in fiecare an pe intreaga perioada de de aplicare a angajamentului. Suprafata minima pentru care se incheie angajamentul este de 100 ha. Suprafetele care fac obiectul angajamentului trebuiesc identificate in format electronic. Beneficiarul este obligat ca pe toata perioada de angajament sa respecte cerintele obligatorii relevante prevazute de legislatia nationala silvica sau de dreptul intern relevant referitoare la executarea lucrarilor de extragere a materialului lemnos prin taieri de igiena, rarituri, taieri de conservare si regenerare, precum si cele referitoare la executarea lucrarilor de rarituri cu atelaje. In cazul in care pe perioada de aplicabilitate a angajamentului se constata de catre institutiile specializate in cadrul sarcinilor legale care le revin, incalcarea cerintelor obligatorii relevante precizate in paragraful anterior, beneficiarul va fi sanctionat in conformitate cu prevederile sistemul de sanctiuni aferent schemei de ajutor de stat. Sprijinul acordat in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat poate fi cumulat pe aceeasi suprafata angajata, cu orice alt sprijin financiar, atat timp cat acesta vizeaza plati compensatorii identificabile diferite.

A.D.