Vrei sa devii politist? DE ASTAZI A INCEPUT RECRUTAREA! Afla ce conditii trebuie sa indeplinesti, cand si unde trebuie sa depui dosarul de inscriere
Last Updated on 24/04/2017 by Iulian Gavriluta

IPJ Buzau Studenti Scoli MAIIPJ Buzau a facut anuntul privind organizarea recrutarii si selectiei candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - Sesiunea 2017. In conformitate cu prevederile Dispozitiei Inspectorului General al Politiei Romane nr.26 din 11.04.2016, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru participarea la concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii, care pregatesc specialisti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Sectiunea 1 - Activitati de recrutare si etape eliminatorii de selectie

a candidatilor recrutati

I. Responsabilitati si atributii

Candidatii care opteaza pentru participarea la concursurile de admitere la institutiile de invatamant pentru formarea initiala, in armele si specializarile/specialitatile pentru care unitatile I.G.P.R au sarcini de recrutare, in sesiunea 2017, trebuie: 

a) sa se exprime personal, liber, fara echivoc si in deplina cunoastere a conditiilor si criteriilor pe care trebuie sa le indeplineasca in vederea participarii la etapele concursului de admitere;

b) sa formuleze in scris optiunea potrivit ofertei educationale;

c) sa se adreseze pentru recrutare potrivit organizarii administrativ-teritoriale si specialitatii pentru care opteaza, in raport de domiciliul/resedinta inscris/a in cartea de identitate;

d) sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile si criteriile stabilite de actele normative si dispozitiile incidente;

e) sa se prezinte si sa promoveze evaluarea psihologica pentru a fi declarati “Apt psihologic” de catre specialistii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale in vigoare;

f) sa constituie fisa medicala completata la toate capitolele de specialitate prevazute si concluzionata: “Apt pentru institutii de invatamant MAI”, conform prevederilor legale in vigoare;

g) sa constituie dosarele de candidat in volum complet si la termenul limita prevazut pentru transmiterea acestora la institutiile de invatamant organizatoare/D.M.R.U. - I.G.P.R..

II.      Depunerea candidaturii

Recrutarea candidatilor pentru admiterea la institutii de invatamant superior ale M.A.I., M.Ap.N si S.R.I - forma de invatamant cu frecventa precum si la unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I. si M.Ap.N se realizeaza potrivit reglementarilor in vigoare, in raport de domiciliul/resedinta candidatului inscris/a in cartea de identitate, potrivit organizarii administrativ-teritoriale si specialitatii pentru care opteaza, conform ofertei educationale. 

La institutiile de invatamant superior ale M.Ap.N, precum si pentru Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” din cadrul S.R.I., pe locurile M.A.I, repartizarea pe structuri beneficiare se face in limita locurilor prevazute acestora pe arme si specializari, dupa desfasurarea concursului, in ordinea strict descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunii.

III.    Constituirea dosarelor de recrutare

A.      Conditii si criterii specifice privind recrutarea candidatilor - invatamant postliceal si invatamant superior - forma cu frecventa

 (1) Pentru a participa la concursul de admitere in institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I si unitati de invatamant postliceal ale M.A.I si M.Ap.N, forma de invatamant cu frecventa, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii legale si criterii specifice de recrutare:

a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d) sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihic; aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile si subcomisiile de concurs, ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice, existentei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, verificarii aptitudinilor fizice si, respectiv, evaluarii psihologice, potrivit baremelor si/sau criteriilor aplicabile;

e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti (d.n.1999), iar in cazul candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale M.A.I, sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;

f) sa aiba studii corespunzatoare cerintelor postului pentru care candideaza, iar candidatii la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale M.A.I sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

k) indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea prin concurs a functiei publice cu statut special.

l) sa aiba varsta de pana la 27 de ani (d.n.1990), impliniti in anul participarii la concursul de admitere, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar (candidatii pentru locurile M.A.I la institutii de invatamant ale M.Ap.N);

m) sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile; candidatii pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor de politie de frontiera pentru specializarea marina trebuie sa aiba inaltimea de minimum 1,60 m;

n) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;

o) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

q) candidatii care au fost declarati "admis" la concursul de admitere in institutiile de invatamant nu trebuie sa aiba calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic.

(2) Suplimentar conditiilor si criteriilor prevazute la alin. (1), persoanele care intentioneaza sa candideze la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”Bucuresti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania (atat candidatii cat si sotii/sotiile acestora, in cazul celor casatoriti);

b) au varsta de pana la 23 ani impliniti in cursul anului 2017 (d.n.1994);

c) sunt absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat sau cu adeverinta care dovedeste sustinerea examenului de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2017;

d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 si media minima la examenul de bacalaureat 7,00;

e) cunosc foarte bine si au capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;

f)  nu au repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile;

g) sunt „apti medical” conform baremelor stabilite de S.R.I;

h) sunt apti psihologic;

i)  au o conduita civica si morala corespunzatoare;

j)  nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si nu au executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; nu sunt in curs de cercetare sau judecata;

k) in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru al acestora;

l) candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati;

m) sunt dispusi ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, sa desfasoare activitati, in calitate de ofiteri de informatii, in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei, in conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care intocmeste dosarul de candidat;

n) accepta, in situatia in care vor fi declarati „Admis”, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare;

o) accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportamentului lor, precum si verificarile de securitate, prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat;

p) in situatia in care candidatii au mai urmat o forma de pregatire similara, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, in conformitate cu art. 142 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de scolarizare de care au beneficiat anterior cu finantare de la bugetul de stat. Incasarea sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de scolarizare se realizeaza de catre institutia de invatamant superior de stat care a asigurat scolarizarea. Cu ocazia inmatricularii in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, candidatii vor prezenta dovada ca au efectuat integral sau efectueaza in rate plata serviciilor de scolarizare.

(3) De la conditiile de inscriere stabilite pentru persoanele care intentioneaza sa candideze la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” nu se acorda derogari.

 (4) Nu se pot inscrie la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” Bucuresti:

a) tinerii care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale;

b) adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

c) cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiter de informatii;

d) tinerii care anterior scolarizarii au consumat sau au desfasurat operatiuni cu plante, substante sau amestecuri de substante stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control national ori prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.

B. Inscrierea candidatilor. Dosarele de recrutare ale candidatilor

Cererile de inscriere a candidatilor (se completeaza la momentul inscrierii):

 - pana la data de  26.05.2017 (candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I) si scolile postliceale ale M.Ap.N,

- pana la data de 21.07.2017 (candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I. - Scolile de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca).

Dosarul de recrutare a candidatilor pentru concursul de admitere in institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si unitati de invatamant postliceal ale M.A.I si M.Ap.N, curs cu frecventa, se constituie din urmatoarele acte si documente:

a) cererea de inscriere, inregistrata la unitatea cu atributii de recrutare;

b) copie a diplomei de bacalaureat;

- 1 - pentru absolventii anului in curs candidati pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I.,adeverinta care atesta promovarea examenului de bacalaureat (in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma);

-  2 - pentru absolventii anului in curs candidati pentru institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I adeverinta eliberata de liceu din care sa reiasa faptul ca sunt inscrisi la sesiunea de bacalaureat 2017. (ATENȚIE! Acestia au obligatia, de a depune ulterior, adeverinta care atesta promovarea examenului de bacalaureat, cu specificatiile de la pct.1, la momentul inscrierii la institutia de invatamant, sub rezerva neinscrierii pentru probele de selectie si verificare a cunostintelor)

c) copie a foii matricole;

d) copii ale urmatoarelor documente: act de identitate si certificat de nastere pentru candidat si, daca este cazul, carnet de munca/certificat stagiu de cotizare si/sau alte documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si daca este cazul, livret militar, certificat de casatorie, certificat de nastere sotie/sot si fiecare copil, precum si ale hotararilor judecatoresti privind starea civila; ATENȚIE !!! La momentul depunerii documentelor, candidatii vor avea asupra lor originalele copiilor documentelor solicitate (diploma bacalaureat, foaie matricola, act de identitate, certificate), in vederea certificarii conformitatii cu originalul de catre ofiterul de recrutare, conform O.U.G. nr.41/2016. In cazul in care se depun la dosar copii legalizate ale acestora, nu mai este necesara prezentarea originalelor la depunerea dosarelor.

e) curriculum vitae - Europass (CV) - instructiunile pentru completarea CV- ului Europass pot fi accesate pe pagina  http://europass.cedefop.europa.eu; (Anexa 1)

f) autobiografia si tabelul nominal cu rudele si sotul/sotia candidatului; (Anexa 2 si Anexa 3)

g) cazierul judiciar al candidatului;

h) fisa medicala tip de incadrare in MAI;

i) o fotografie color 9x12 cm portret si trei fotografii color 3x4 cm - portret;

j) declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare. (Anexa 4)

(1) Pot fi recrutati numai absolventi de liceu care au promovat examenul national de bacalaureat si care prezinta la recrutare diploma de bacalaureat ori diploma echivalenta cu aceasta.

(2) Exceptie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidatii promotiei  2017, care depun adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant la care au sustinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie in momentul inscrierii la institutia de invatamant pentru probele de selectie si verificare a cunostintelor.

(3) Candidatii care au absolvit studii liceale in afara Romaniei, cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), au obligatia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, urmatoarele acte:

a) atestatul de recunoastere a studiilor eliberat de catre directia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., in copie, care va fi certificata cu originalul (prezentat la depunerea dosarului) de catre ofiterul de recrutare; in cazul in care se prezinta copie legalizata, aceasta se accepta;

b) diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in copie, tradusa si legalizata;

c) foaia matricola din perioada studiilor liceale, in copie, tradusa si legalizata.

(4) Candidatii care opteaza pentru inscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minoritatilor nationale depun o adeverinta din partea unei organizatii etnice constituita potrivit legii, care sa le ateste apartenenta la etnie, respectiv la minoritate.

 (5) In urma aprobarii solicitarilor beneficiarilor O.M.A.I. nr.35/2014 si Ordinul M.A.I. nr. 108/2014, acestia vor depune suplimentar, in fotocopie, la dosarul de recrutare si documentele solicitate de actele normative mentionate.

(6) Candidatii olimpici pentru invatamantul superior - forma de invatamant cu frecventa, depun copii de pe diplomele care certifica premiile obtinute la olimpiadele scolare nationale si internationale la disciplinele din cadrul probei de evaluare a cunostintelor pentru facultatea unde opteaza. Copiile vor fi certificate cu originalele (prezentate la depunerea dosarului) de catre ofiterul de recrutare; in cazul in care se prezinta copii legalizate, acestea se accepta;

(7) Candidatii inscrisi pe locurile M.A.I. la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” efectueaza examinarea medicala speciala la Centrul de Medicina Navala Constanta.

(8) Candidatii inscrisi pe locurile M.A.I. la Școala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I” sustin proba psihotehnica la sediul unitatii de invatamant postliceal in perioada 07 - 08 august 2017, potrivit graficului concursului de admitere care este disponibil la adresa http://ncoacademy.ro.

DEPUNERE DOSARE

Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere se vor primi incepand cu data 24.04.2017 si pana la data de 26.05.2017 (candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I, precum si pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.Ap.N), respectiv pana la data de 21.07.2017 (candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I).

Datele limita pana la care candidatii vor depune dosarul de recrutare in volum complet sunt:

- 21.06.2017, ora 12:00, pentru Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza’’- Bucuresti (forma de invatamant cu frecventa si frecventa redusa);

- 09.06.2017, ora 12:00 pentru institutiile de invatamant superior ale M.Ap.N. si S.R.I., precum si pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.Ap.N.;

- 10.08.2017, ora 12:00 pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I.

C. Examinarea medicala

(1) Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI  - Centrul Medical Judetean Buzau si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale in vigoare.

Fisa medicala se completeaza, astfel:

a) se elibereaza personal candidatilor in baza adresei structurii de resurse umane a unitatii de recrutare, care este inmanata candidatilor la momentul inscrierii;

b) dupa examinarea generala si masurarea indicilor antropometrici, in situatia observarii directe a existentei la candidati a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara ori in situatia in care inaltimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru barbati, respectiv de minimum 1,60 metri in cazul candidatilor pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor de politie de frontiera pentru specializarea marina, fisa medicala se transmite, cu adresa, structurii de resurse umane. Structura de resurse umane face mentiunea „NEPROMOVAT” iar procedurile de recrutare inceteaza pentru cel in cauza (nu i se intocmeste dosar de recrutare);

c) se incheie pentru cei care indeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului “Apt” pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile M.A.I..

(2) Fisele medicale cu mentiunea „INAPT” pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile M.A.I. se pastreaza/arhiveaza la nivelul centrelor medicale judetene/centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informata cu privire la acest aspect. Structura de resurse umane inceteaza procedurile de recrutare pentru cel in cauza (nu i se intocmeste dosar de recrutare).

D. Evaluarea psihologica

- Examinarea psihologica a candidatilor, se efectueaza la nivelul I.P.J. Buzau, de catre specialistii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele judetene de politie. Tabelul privind candidatii programati la testare, data si ora examinarii, documentele si materialele necesare, locul de desfasurare al acesteia precum si rezultatele testarii vor fi afisate pe site-ul http://bz.politiaromana.ro

- Candidatii inscrisi au OBLIGATIA de a urmari site-ul respectiv si de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusa cu privire la admiterea 2017.

- Pentru candidatii care nu au promovat testarea psihologica sau au fost declarati „Inapt medical”, activitatea de recrutare inceteaza.

E. Optiuni multiple

(1) Candidatii au posibilitatea sa opteze pentru locurile M.A.I la una sau mai multe institutii de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I si unitati de invatamant postliceal ale M.A.I si M.Ap.N, in masura in care graficele/calendarele de admitere realizate de catre institutiile organizatoare permit participarea la probele de selectie si de evaluare a cunostintelor.

(2) Candidatii care formuleaza mai multe optiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare institutie de invatamant pentru care opteaza si vor fi reluate procedurile stabilite pentru selectie, respectiv probele de evaluare a cunostintelor.

(3) In cazul candidatilor prevazuti la alin. (2), pe langa toate documentele prevazute pentru dosarul de recrutare, se depun in dosarele de recrutare suplimentare, fisa medicala si rezultatul evaluarii psihologice, in copii certificate pentru conformitate cu originalele prin parafa si semnatura medicului/de catre personalul care a realizat recrutarea, dupa caz.

F. Incetarea activitatii de recrutare si selectie

(1) Activitatea de recrutare si selectie inceteaza, pentru candidatii aflati in urmatoarele situatii:

a) nu depun in termenul-limita dosarul de recrutare in volum complet;

b) incearca sau fraudeaza, prin orice mijloace, activitatea de recrutare si selectie;

c) nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile si criteriile de admitere.

(2) In cazul in care identificarea situatiilor mentionate se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin concurs, indiferent de anul de scolarizare in care se afla.

Inscrierea si depunerea dosarelor in volum complet se face dupa urmatorul program:

 

•        luni, marti si joi  intre orele 10:00-14:00,

•        miercuri intre orele 14:00-18:00, la Centrul de Prevenire a Criminalitatii – Clubul Politistilor, din municipiul Buzau, str. Unirii, bl. 16 I – 16 J, parter,

Alte informatii suplimentare pot fi obtinute de pe site-ul de internet al institutiei pentru care opteaza fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Buzau, situat in municipiul Buzau, str. Chiristigii, nr. 8-10 sau telefonic la numarul: 0238/40212.

Alte detalii pot fi consultate pe adresa: http://www.bz.politiaromana.ro.

E.S.